Bán Gà con giống (đặc sản) với số lượng lớn, chất lượng đảm bảo*( hà nàm)

  • Thread starter hoangvietquyen
  • Ngày gửi
H

hoangvietquyen

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HoangQuyen
- Địa chỉ: tienphongduytienhanam
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: ubndxatienphong@vnn.vn
================================

<p>B&aacute;n G&agrave; M&oacute;ng Ti&ecirc;n Phong giống với số lượng lớn!</p><p>Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0977762186</p><p>Đ&acirc;y l&agrave; loại g&agrave; đặc sản đang được Nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c viện chăn nu&ocirc;i </p><p>nghi&ecirc;n cứu, bảo tồn giữ gin giống gen qu&yacute; hiếm.</p><p>Gi&aacute; một con g&agrave; mới nở trung b&igrave;nh từ 12 - 15 ngh&igrave;n đồng / con.</p><p>Gi&aacute; một con g&agrave; nu&ocirc;i 20 ng&agrave;y tuổi trung b&igrave;nh&nbsp;từ 25 - 35 ngh&igrave;n đồng/con.</p><p>Lưu &yacute;: <strong>Kh&ocirc;ng hạn chế về số lượng.</strong></p><p>&nbsp;Giống g&agrave; n&agrave;y rất khỏe mạnh, thịt ăn thơm, ngon, lớp mỡ dưới da &iacute;t.</p><p>&nbsp;</p>
 


Chöa nghe qua loaïi gaø naøy bao giôø . Cho xin ít taám hình töø beù ñeán lôùn ñi oâng chuû ôi .<o:p></o:p>
Caùm ôn nhieàu .<o:p></o:p>
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HoangQuyen
- Địa chỉ: tienphongduytienhanam
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: ubndxatienphong@vnn.vn
================================

Bán Gà Móng Tiên Phong giống với số lượng lớn!
Ai có nhu cầu xin liên hệ 0977762186
Đây là loại gà đặc sản đang được Nhà nước và các viện chăn nuôi
nghiên cứu, bảo tồn giữ gin giống gen quý hiếm.
Giá một con gà mới nở trung bình từ 12 - 15 nghìn đồng / con.
Giá một con gà nuôi 20 ngày tuổi trung bình từ 25 - 35 nghìn đồng/con.
Lưu ý: Không hạn chế về số lượng.
Giống gà này rất khỏe mạnh, thịt ăn thơm, ngon, lớp mỡ dưới da ít.


Mua khoảng 30 con, có giao hàng tại HN được không ông chủ?
 
Tôi đặt 50 con 3-4 tuần tuổi. Giao hàng vào Biên Hòa Đồng Nai hoặc TPHCM được không chủ nhà? Phương thức thanh toán thế nào vậy? có gì a lo tui nha 0907 129 629 Thực lòng muốn mua lắm.
 


Back
Top