Bán Gà Đá Bến Tre cập nhật ngày 05/01/2011 nhe các anh!

nhattambt

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Nhật Tâm
- Địa chỉ: 503D, Khu phố 3, phường 8, Thành Phố bến Tre
- Tel, Fax: 0984393819 ::: FaX
- email: nhattambt@gmail.com
================================

<p>Đợt g&agrave; n&agrave;y đều được nu&ocirc;i sẵn, anh em cứ việc đem về v&agrave; cho ra qu&acirc;n ngay !</p> <p>1/ G&agrave; kh&eacute;t v&agrave;ng ch&acirc;n thao, nặng 2.67kg đ&atilde; ăn 2 c&aacute;i, c&oacute; v&atilde;i li&ecirc;n gi&aacute;p nội (v&atilde;i n&agrave;y m&agrave; ăn c&aacute;i 2 l&agrave; mai độ lắm nha anh em) gi&aacute; 5T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/ayn1294194375.jpg" /></p> <p>2/ G&agrave; x&aacute;m v&agrave;ng 2.5kg ch&acirc;n trắng v&atilde;i hai h&agrave;ng trơn (g&agrave; lai m&aacute;u) gi&aacute; 2.5T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/svy1294194405.jpg" /></p> <p>3/ G&agrave; x&aacute;m v&agrave;ng 2.6kg ch&acirc;n thao gi&aacute; 2.5T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/dug1294194371.jpg" /></p> <p>4/ G&agrave; qu&ecirc; xanh, ch&acirc;n trắng điểm nặng 2.1kg gi&aacute; giao hửu 2T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/yvi1294194346.jpg" /></p> <p>5/ G&agrave; đều v&agrave;ng ch&acirc;n ch&igrave; nặng 2.6kg gi&aacute; 2.5T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/gxm1294194369.jpg" /></p> <p>6/kh&eacute;t b&ocirc;ng ch&acirc;n thao v&atilde;i sạch nặng 2.5kg gi&aacute; 2T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/mnn1294194377.jpg" /></p> <p>7/ Xanh v&agrave;ng ch&acirc;n xanh da cam 2.5kg gi&aacute; 2.5T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/ghd1294194342.jpg" /></p> <p>8/ Dều b&ocirc;ng ch&acirc;n thao 2.4kg gi&aacute; 2T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/dzl1294194340.jpg" /></p> <p>9/ Kh&eacute;t v&agrave;ng ch&acirc;n xanh da cam nặng 2.6kg gi&aacute; 3T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/slh1294194337.jpg" /></p> <p>10/G&agrave; đều lai 25% nặng 2.6kg gi&aacute; 4T (đ&atilde; ăn 1 c&aacute;i)</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/bvd1294194409.jpg" /></p> <p>11/ G&agrave; xanh 2.4kg lai m&aacute;u gi&aacute; 2.5T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/rao1294194310.jpg" /></p> <p>12/ G&agrave; xanh 2.6kg c&oacute; cựa nhật nguyệt (b&ecirc;n trắng b&ecirc;n đen) (đ&atilde; ăn 2 c&aacute;i) gi&aacute; 5T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/ywg1294194312.jpg" /></p> <p>13/ G&agrave; x&aacute;m chuối lai 25% c&ograve;n tơ gi&aacute; 2.5T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/tah1294194308.jpg" /></p> <p>14/ G&agrave; đều lai 25% nặng 2.4kg gi&aacute; 3T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/qai1294194306.jpg" /></p> <p>&nbsp;15/&nbsp;G&agrave; x&aacute;m đều b&ocirc;ng c&oacute; xanh nữa 2.6kg (v&atilde;i rất đẹp giống khai Dương) gi&aacute; 2.5T</p> <p>&nbsp;<img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/kan1294194304.jpg" /></p> <p>16/Kh&eacute;t v&agrave;ng ch&acirc;n trắng 2.7kg gi&aacute; 2.5T</p> <p><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/zqt1294194407.jpg" /></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">17/ G&agrave; v&agrave;ng kh&eacute;t đỏ 2.7kg ch&acirc;n vu&ocirc;ng gi&aacute; 2.5T&nbsp;đ&atilde; ăn 1 c&aacute;i nha !</font></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1"><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/mmn1292916812.jpg" /></font></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="2"><span style="font-size: small">&nbsp;</span><span style="font-size: small">18/ G&agrave; kh&eacute;t chuối mồng tr&iacute;ch 2.5kg gi&aacute; 2.5T</span></font></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><font size="2"><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/gsa1293164850.jpg" /></font></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><span style="font-size: small">19/ G&agrave; v&agrave;ng 2.4kg ch&acirc;n thao v&atilde;i sạch gi&aacute; </span><span style="font-size: small">2T</span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/hyw1293261719.jpg" /></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">20/ G&agrave; chuối ch&acirc;n thao 2.5kg gi&aacute; 2.5T</font></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1"><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/rvt1293261721.jpg" /></font></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">21/ G&agrave; kh&eacute;t b&ocirc;ng ch&acirc;n vu&ocirc;ng 2.5kg gi&aacute; 2T</font></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1"><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/wem1292916966.jpg" /></font></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">22/ G&agrave; c&uacute; v&agrave;ng ch&acirc;n thao nặng 2.6kg gi&aacute; 2.5T</font></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1"><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/one1292916280.jpg" /></font></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">&nbsp;</font></span></span></span></p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">23/ G&agrave; lai 50% nặng 2.6kg gi&aacute; 2T</font></span></span></span></span></span><font size="3"> </font> </p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="3"><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/rqa1292916996.jpg" /></font></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">&nbsp;</font></span></span></span></p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">24/ G&agrave; đều b&ocirc;ng ch&acirc;n thao 2.5kg gi&aacute; 2T</font></span></span></span> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/edo1292917003.jpg" /></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">25/&nbsp; G&agrave; đều ch&acirc;n ch&igrave; nặng 2.6kg gi&aacute; 2T</font></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1"><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/kmk1292917000.jpg" /></font></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">26/ G&agrave; we đỏ nặng 2.9kg gi&aacute; 3T</font></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1"><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/awo1292916999.jpg" /></font></span></span></span></p> <p><font size="1"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small">&nbsp;</span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small">27/ G&agrave; c&uacute; lửa ch&acirc;n thao nặng 2.3kg gi&aacute; 2.5T</span></span></span></span></font></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1"><img height="329" width="425" border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/aeb1293261714.jpg" /></font></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">&nbsp;</font></span></span></span></span></p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">28/ G&agrave; v&agrave;ng ch&acirc;n trắng 2.5kg gi&aacute; 2.5T</font></span></span></span></span> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><img height="285" width="428" border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/ain1293261717.jpg" /></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">29/ G&agrave; v&agrave;ng ch&acirc;n ch&igrave; 2.8kg gi&aacute; 2T</font></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1"><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/qqm1292916746.jpg" /></font></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">30/ Chuối trắng ch&acirc;n thao 2.7kg gi&aacute; 5T</font></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1"><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/tms1292916276.jpg" /></font></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">31/ G&agrave; đều v&agrave;ng m&aacute;u lai 2.7kg gi&aacute; 2.5T</font></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1"><img border="0" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/18/ned1292916278.jpg" /></font></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><font size="1">Anh em lưu &yacute; : </font></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small" /></span></span></span></span></span></span></span>Anh em h&atilde;y y&ecirc;n t&acirc;m những em g&agrave; n&agrave;o được đặc mua th&igrave; em sẽ x&oacute;a h&igrave;nh, ko up l&ecirc;n mạng, kh&aacute;ch tới nh&agrave; xem cũng ko được xem lu&ocirc;n, em sẽ nu&ocirc;i chế độ g&agrave; đ&aacute; cho anh em y&ecirc;n t&acirc;m nha!</p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small" /></span></span></span>Ch&uacute;c anh em gặp nhiều mai mắn trong năm mới !</p> <p>Happy new year !</p> <p>H&atilde;y điện cho em 0984393819 ( T&acirc;m) để c&oacute; G&agrave; hay chơi tết nha !</p>
 

#2
chổ bác có gà con không, mình định mua gà con và gà lứa về nuôi nhân giống
mình ở cần thơ
 

nhattambt

Lữ khách
#3
cam on pac, minh có gà con lai nhưng giá kha cao, mong pác thông cảm, gà con 4 tháng 2T 1con