bán gà Đông Tảo có giá, hình ảnh tại TP.HCM

cuemlavip1

Lữ khách
#1
<p><font size="4" color="#ff0000">B&Aacute;N G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO (Đ&Ocirc;NG CẢO) C&Aacute;C LOẠI NHƯ G&Agrave; GIỐNG, G&Agrave; THỊT...</font></p><p><font size="4" color="#9900ff">_GI&Aacute; G&Agrave; CON 1,5 TH&Aacute;NG TUỔI: 200K-250K</font></p><p><font size="4" color="#9900ff">_G&Agrave; THỊT GIAO TẬN NƠI TRONG TP.HCM</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; <u><font color="#ff0000">G&Agrave; CHUYỂN TỪ CAO NỀN, Đ&Ocirc;NG TẢO, KHO&Aacute;I CH&Acirc;U, HƯNG Y&Ecirc;N. ĐẢM BẢO THUẦN CHỦNG</font></u></font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#0099ff">MỌI TH&Ocirc;NG TIN CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ: 0932048242</font></font></p><p><font size="4" color="#0099ff">HOẶC Đ&Ecirc;N ĐIẠ CHỈ 224/36 T&Acirc;N HƯƠNG, Q. T&Acirc;N PH&Uacute;, TP.HCM</font></p><p><font size="4" color="#9900cc">Đ&Acirc;Y L&Agrave; MỘT SỐ H&Igrave;NH ẢNH CHỤP TẠI NH&Agrave;, C&Aacute;C B&Aacute;C XEM V&Agrave; THAM KHẢO (KH&Ocirc;NG PHOTO COPY)</font></p><p>&nbsp;</p><p><img width="539" height="370" border="0" src="http://nq8.upanh.com/b4.s31.d2/72bbc37426d4f66df7ddbb0265060e8a_49025888.2012091017.jpg" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<img width="520" height="370" border="0" src="http://nq0.upanh.com/b5.s30.d2/6eda28be32eb5ff56880941d47db8bfd_49025880.2012091017.jpg" /></p><p><img width="525" height="370" border="0" src="http://nq4.upanh.com/b1.s29.d2/ffc3755d14f46e094848852f536b8cbc_49025854.2012091017.jpg " />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<img width="530" height="370" border="0" src="http://nq8.upanh.com/b5.s32.d1/840c4fb5cccced0a1583d017249a8308_49025868.2012091017.jpg " /></p><p><img width="533" height="370" border="0" src="http://nq5.upanh.com/b1.s31.d2/0bd859b9f9dd64c5d60626aea48a67c7_49026935.2012091017.jpg" />&nbsp;</p><p><img width="540" height="384" border="0" src="http://nq2.upanh.com/b2.s31.d2/ff8b8098092a13c83f9396d0562d2900_49026912.2012091017.jpg" />&nbsp;</p><p><img width="520" height="356" border="0" src="http://nq8.upanh.com/b3.s32.d1/2d820d281307d74acc9441058d027168_49026958.2012091017.jpg" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Oanh
- Địa chỉ: 224/36 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM
- Điện thoại: 0932048242 - Fax:
- email:
 

Top