Bán Gà Đông Tảo Thuần Chủng

  • Thread starter phamhoangtien59
  • Ngày gửi
P

phamhoangtien59

Guest
#1
&nbsp;<p><span style="font-size: small"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_jhn1362730002.JPG" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><strong>G&agrave;&nbsp; Đ&ocirc;ng Tảo l&agrave; một giống g&agrave; qu&yacute;, l&agrave; loại g&agrave; được nh&agrave; nước hỗ trợ để bảo tồn&nbsp; giống gien, chắc kh&ocirc;ng cần phải giới thiệu nhiều, ăn một lần l&agrave; sẽ nhớ&nbsp; m&atilde;i.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><strong>Ấp ủ&nbsp;&nbsp; nu&ocirc;i giống g&agrave; n&agrave;y từ đầu năm 2010, nay trang trại g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Ho&agrave;ng&nbsp;&nbsp; Tiến ch&iacute;nh thức ra mắt. Trang trại g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Ho&agrave;ng Tiến nằm ở địa&nbsp; chỉ&nbsp; <span style="color: #ff0000">778 Nguyễn Duy Trinh, phường B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng, Quận 2 TPHCM</span>.&nbsp;&nbsp; Trang trại cung cấp g&agrave; giống mọi lứa tuổi, g&agrave; từ 1 th&aacute;ng đến g&agrave; trưởng&nbsp;&nbsp; th&agrave;nh. G&agrave; của m&igrave;nh được tuyển chọn kỹ lưỡng, khỏe mạnh, ch&iacute;nh gốc Hưng&nbsp;&nbsp; Y&ecirc;n, bảo đảm chắc chắn 100% g&agrave; ch&iacute;nh gốc x&atilde; Đ&ocirc;ng Tảo, huyện Kho&aacute;i&nbsp; Ch&acirc;u,&nbsp; tỉnh Hưng Y&ecirc;n, kh&ocirc;ng lai tạp. Mọi người ai c&oacute; nhu cầu mua g&agrave;&nbsp; giống xin&nbsp; li&ecirc;n hệ m&igrave;nh <span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000">0905430425(Tiến)</span></span>.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small"> </span></p> <p><strong><span style="font-size: small">Dưới đ&acirc;y l&agrave; gi&aacute; c&aacute;c loại g&agrave;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small">G&agrave; 1 th&aacute;ng: 200/con</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small">G&agrave; 1,5 th&aacute;ng: 300k/con</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small">G&agrave; 2 th&aacute;ng: 400/con</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small">G&agrave; 2,5 th&aacute;ng: 450/con</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small">G&agrave;&nbsp;&nbsp; từ 3 th&aacute;ng trở l&ecirc;n, b&aacute;n theo con(t&ugrave;y con đẹp hay xuất xắc c&oacute; gi&aacute; kh&aacute;c&nbsp;&nbsp; nhau). Mua số lương nhiều(từ 10con trở l&ecirc;n), giảm 5% l&ecirc;n tổng số lượng&nbsp;&nbsp; mua<br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small">M&igrave;nh upload h&igrave;nh g&agrave; cho mọi người tham khảo trước</span></strong></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><strong>G&agrave; 2 th&aacute;ng tuổi</strong></span><br /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_bun1362715732.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_nmv1362715709.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_tnx1362715686.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_itr1362715663.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_shk1362715639.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_sou1362715754.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><br /></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong>G&agrave; 2,5 th&aacute;ng tuổi</strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ioc1362717000.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ifq1362716977.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_cav1362716950.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_bei1362716924.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ojo1362716901.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_hjc1362716874.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_zja1362716852.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_inh1362716829.JPG" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large"><strong>G&agrave; 3 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n</strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_sfp1362717562.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_vhk1362717538.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_dan1362717505.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_bav1362717473.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_eyx1362717439.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_zeu1362717403.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_eda1362717370.JPG" /><br /></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large"><strong>V&agrave; dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh của trang trại g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Ho&agrave;ng Tiến</strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_hvf1362718063.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_koy1362718035.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_btq1362718007.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_tme1362717975.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_jld1362717951.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_yvb1362717927.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_qpi1362717900.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ywt1362717871.JPG" /></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large"><strong>C&aacute;c&nbsp; bạn c&oacute; thể tham quan thoải m&aacute;i m&ocirc; h&igrave;nh trang trại nu&ocirc;i g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo , từ&nbsp; 8h s&aacute;ng đến 5h chiều. Nếu c&oacute; nhu cầu, m&igrave;nh sẽ được hướng dẫn tận t&igrave;nh&nbsp; phương ph&aacute;p nu&ocirc;i g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo thương phẩm một c&aacute;ch hiệu quả<br /></strong></span></p><br /><br />TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:<br /><br />- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n: Phạm Ho&agrave;ng Tiến<br />- Địa chỉ: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 778 Nguyễn Duy Trinh, p B&igrave;nh Trung Đ&ocirc;ng Q2 TPHCM<br />- Điện thoại: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0905430425 - Fax: <br />- email: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; phamhoangtien59@gmail.com <br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Hoàng Tiến
- Địa chỉ: 778 Nguyễn Duy Trinh, p Bình Trung Đông Q2 TPHCM
- Điện thoại: 0905430425 - Fax:
- email: phamhoangtien59@gmail.com
 

P

phamhoangtien59

Guest
#5
Trọng lượng gà lớn nhất

mình cần 5 cặp 1 tháng, có ko bạn, có gì pm
Hi Bạn, mình có bán sỉ và lẻ, số lượng bao nhiêu cũng được, mới khai chương mà bạn. Mua sớm thì bạn được thoải mái lựa chọn gà đẹp

--------

Con nặng nhất của anh bao nhiê kg vậy
Hi Bạn, con cân nặng nhất của mình nhiều lẵm, tầm khoảng 5 hay 6kg. Gà bố mẹ hiện giờ đang ở trại Q9, mấy hôm nay bận quá, chưa chụp hình được, vài hôm nữa, mình post lên nhe.

Thanks.
 
Last edited:
P

phamhoangtien59

Guest
#7
Trại gà ở Q9

Trai quan 9 o dau?e cung o quan 9 nek....
Hi em,

Trại ở Q9 nằm trong dự án đại học Bách Khoa, gần đường Đỗ Xuân Hợp. Nhưng sắp tới a chuyển hết về Q2 rồi, ở gần nhà để tiện chăm sóc, với lại trại ở Q9 là thuê đất người ta, cũng sắp hết hạn thuê rồi, đợt ngày người ta k cho thuê tiếp(chắc là cũng muốn mở một trại gà Đong Tảo:lol:)

Thanks
 

P

phamhoangtien59

Guest
#9
Hình gà trống chân khủng

Up hình con 6kg lên cho ae chiêm ngưởng đi anh oi

Hi em,
Em vào link này xem nhe: "http://www.vatgia.com/raovat/7930/7101742/ban-ga-dong-tao-thuan-chung-tai-tphcm.html"
thanks em.
 

ngocthanh.30_11

Thành viên mới
#10
. Đây là gà đông tảo nhà mình. gà mình ông chú cho ki còn nhỏ, mình ko bik giá trị như thế nào mong mọi ng cho ý kiến giúp mình. thanks mọi người !!!!!