BÁN GÀ ĐÔNG TẢO

  • Thread starter Nguyá»…n Hồng Long
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Hồng Long

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hồng Long
- Địa chỉ: Đông Tảo Khoái Châu Hưng Yên
- Tel, Fax: ::: 0943356829
- email: nhakhoahoctredt@gmail.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px"><div align="left"><strong>Nguồn gốc:</strong>&nbsp;X&atilde; Đ&ocirc;ng Tảo, huyện Kho&aacute;i Ch&acirc;u, tỉnh Hưng Y&ecirc;n.</div><div align="left">&nbsp;</div><div>PHONE: 0943356829</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Ph&acirc;n bố:</strong>&nbsp;Kho&aacute;i Ch&acirc;u - Hưng Y&ecirc;n&nbsp;</div><div align="left"><strong>H&igrave;nh th&aacute;i :&nbsp;</strong>Đặc điểm nổi bật: ch&acirc;n to v&agrave; th&ocirc;.G&agrave; mới nở c&oacute; l&ocirc;ng trắng đục. G&agrave; m&aacute;i trưởng th&agrave;nh c&oacute; l&ocirc;ng m&agrave;u v&agrave;ng nhạt, n&acirc;u nhạt. G&agrave; trống c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng mận ch&iacute;n pha đen, đỉnh đu&ocirc;i v&agrave; c&aacute;nh c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng đen &aacute;nh xanh. M&agrave;o k&eacute;p, nụ, &lsquo;hoa hồng&rsquo;, &lsquo;b&egrave;o d&acirc;u&rsquo;. Th&acirc;n h&igrave;nh to, ngực s&acirc;u, lườn rộng d&agrave;i. Xương to. D&aacute;ng đi chậm chạp, nặng nề. Khối lượng mới nở 38-40 gam. Mọc l&ocirc;ng chậm. L&uacute;c trưởng th&agrave;nh con trống nặng 5,5 - 6 kg, con m&aacute;i nặng 4 kg/con.</div><br /><br /><div align="left"><strong>Năng suất, sản phẩm:&nbsp;</strong>Bắt đầu đẻ l&uacute;c 160 ng&agrave;y tuổi. Nếu để g&agrave; đẻ rồi tự ấp, 10 th&aacute;ng đẻ 70 quả.</div><br /><br /><div align="left"><strong>Khối lượng trứng:</strong>&nbsp;48-55 gam/quả. Thường được d&ugrave;ng để c&uacute;ng tế - hội h&egrave;. L&agrave; vật nu&ocirc;i cổ truyền v&ugrave;ng l&agrave;ng n&agrave;y.</div><img border="0" src="http://files.myopera.com/theGADONGTAO/albums/997532/honglong.jpg" /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:4TjiywhL4LvqAM" />&nbsp;<a target="_blank" style="color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://i425.photobucket.com/albums/pp338/amifidele_2008/GaDongTao.jpg&amp;imgrefurl=http://forum.vietpet.com/showthread.php%3Ft%3D14001&amp;h=405&amp;w=305&amp;sz=35&amp;tbnid=Bmuq1xjFq-EemM:&amp;tbnh=124&amp;tbnw=93&amp;prev=/images%3Fq%3Dga%2Bdong%2Btao&amp;zoom=1&amp;q=ga+dong+tao&amp;hl=vi&amp;usg=__SD3AGtojWyeNdb7eS4vYYWZYVsQ=&amp;sa=X&amp;ei=b8vvTLmnEtCPceGDlKMK&amp;ved=0CBEQ9QEwAQ"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_2" src="http://www.google.com.vn/images?q=tbn:Bmuq1xjFq-EemM::i425.photobucket.com/albums/pp338/amifidele_2008/GaDongTao.jpg&amp;t=1&amp;h=94&amp;w=70&amp;usg=__8fiUudZkvSWDstatM03pAVx-mwQ=" /></a><a target="_blank" style="color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.postimage.org/aV26c6fi.jpg&amp;imgrefurl=http://forum.vietpet.com/showthread.php%3Ft%3D1784&amp;usg=__JxSUB1hYrJkeUSAb9r3bxDKoqGA=&amp;h=450&amp;w=600&amp;sz=51&amp;hl=vi&amp;start=7&amp;zoom=1&amp;tbnid=nabgHJTQqFlAMM:&amp;tbnh=101&amp;tbnw=135&amp;prev=/images%3Fq%3Dga%2Bdong%2Btao%26hl%3Dvi%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1&amp;itbs=1"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_8" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:nabgHJTQqFlAMM:http://www.postimage.org/aV26c6fi.jpg" /></a><a target="_blank" style="color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://niengiamnongnghiep.vn/upload/article/extras/11933/ga%2520dong%2520tao%25202.jpg&amp;imgrefurl=http://niengiamnongnghiep.vn/index.php%3Fself%3Darticle%26id%3D11933&amp;usg=__R1X6r5lUrXnJ9iR2Yjnv9TwGZBM=&amp;h=400&amp;w=300&amp;sz=111&amp;hl=vi&amp;start=21&amp;zoom=1&amp;tbnid=ErGU1Mbir2fu4M:&amp;tbnh=124&amp;tbnw=93&amp;prev=/images%3Fq%3Dga%2Bdong%2Btao%26start%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&amp;itbs=1"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_9" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ErGU1Mbir2fu4M:http://niengiamnongnghiep.vn/upload/article/extras/11933/ga%2520dong%2520tao%25202.jpg" /></a><a target="_blank" style="color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.raovat123.com/app/raovat123/uploads/13/408302/e2547754c26760dc3d063f6b152e5e6c.jpg&amp;imgrefurl=http://www.raovat123.com/t.3194927.ba-n-ga-dong-ta-o-q9.html&amp;usg=__pPiMO9ZCpk-x2bGjt-GaWNxq88A=&amp;h=500&amp;w=375&amp;sz=59&amp;hl=vi&amp;start=36&amp;zoom=1&amp;tbnid=fWv9hKsa95HdZM:&amp;tbnh=130&amp;tbnw=98&amp;prev=/images%3Fq%3Dga%2Bdong%2Btao%26start%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&amp;itbs=1"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_10" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:fWv9hKsa95HdZM:http://www.raovat123.com/app/raovat123/uploads/13/408302/e2547754c26760dc3d063f6b152e5e6c.jpg" /></a><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_3" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ssihMrhWtKEeDM" /><a target="_blank" style="color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.raovat123.com/app/raovat123/uploads/13/408302/a7cc48f6b5a32a0b45a9a27a2b302b91.jpg&amp;imgrefurl=http://www.raovat123.com/t.3194927.ba-n-ga-dong-ta-o-q9.html&amp;usg=__VM-OiKdH-oVYSKQbkwP6RgOkkw4=&amp;h=500&amp;w=375&amp;sz=71&amp;hl=vi&amp;start=37&amp;zoom=1&amp;tbnid=8PsjitdKuMO9-M:&amp;tbnh=130&amp;tbnw=98&amp;prev=/images%3Fq%3Dga%2Bdong%2Btao%26start%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&amp;itbs=1"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_11" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:8PsjitdKuMO9-M:http://www.raovat123.com/app/raovat123/uploads/13/408302/a7cc48f6b5a32a0b45a9a27a2b302b91.jpg" /></a><a target="_blank" style="color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://files.myopera.com/GaDongTao/albums/789598/thumbs/GaNha%2520(10).JPG_thumb.jpg&amp;imgrefurl=http://agriviet.com/home/showthread.php%3Fp%3D107771&amp;usg=__GFbbwtj2L9wCmYEiGTxV52gdpyo=&amp;h=240&amp;w=320&amp;sz=16&amp;hl=vi&amp;start=71&amp;zoom=1&amp;tbnid=1tGxooNyK9rO2M:&amp;tbnh=89&amp;tbnw=118&amp;prev=/images%3Fq%3Dga%2Bdong%2Btao%26start%3D60%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&amp;itbs=1"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_12" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:1tGxooNyK9rO2M:http://files.myopera.com/GaDongTao/albums/789598/thumbs/GaNha%2520(10).JPG_thumb.jpg" /></a><a target="_blank" style="color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.raovat123.com/app/raovat123/uploads/13/408302/a7cc48f6b5a32a0b45a9a27a2b302b91.jpg&amp;imgrefurl=http://www.raovat123.com/t.3194927.ba-n-ga-dong-ta-o-q9.html&amp;usg=__VM-OiKdH-oVYSKQbkwP6RgOkkw4=&amp;h=500&amp;w=375&amp;sz=71&amp;hl=vi&amp;start=37&amp;zoom=1&amp;tbnid=8PsjitdKuMO9-M:&amp;tbnh=130&amp;tbnw=98&amp;prev=/images%3Fq%3Dga%2Bdong%2Btao%26start%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&amp;itbs=1"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_15" src="http://farm2.static.flickr.com/1319/4605762665_e430f040f8.jpg" /></a><table class="ncode_imageresizer_warning" id="ncode_imageresizer_warning_5" width="450" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffe1; color: #000000; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; cursor: pointer; border-width: 1px; border-color: #cccccc" border="0"><tbody><tr><td class="td1" style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; vertical-align: middle; text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; width: 20px"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_6" src="http://agriviet.com/home/images/statusicon/wol_error.gif" /></td><td class="td2" style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; vertical-align: middle; text-decoration: none">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 480x640.</td></tr></tbody></table><table class="ncode_imageresizer_warning" id="ncode_imageresizer_warning_11" width="450" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffe1; color: #000000; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; cursor: pointer; border-width: 1px; border-color: #cccccc" border="0"><tbody><tr><td class="td1" style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; vertical-align: middle; text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; width: 20px"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_7" src="http://agriviet.com/home/images/statusicon/wol_error.gif" /></td><td class="td2" style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; vertical-align: middle; text-decoration: none">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 480x640.</td></tr></tbody></table><table class="ncode_imageresizer_warning" id="ncode_imageresizer_warning_9" width="450" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffe1; color: #000000; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; cursor: pointer; border-width: 1px; border-color: #cccccc" border="0"><tbody><tr><td class="td1" style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; vertical-align: middle; text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; width: 20px"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_5" src="http://agriviet.com/home/images/statusicon/wol_error.gif" /></td><td class="td2" style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; vertical-align: middle; text-decoration: none">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 480x640.</td></tr></tbody></table><img border="0" src="http://files.myopera.com/nguyenchithanhpro/albums/987442/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh004.jpg" /><img border="0" src="http://c.uploadanh.com/upload/2/142/0.4762377_1_1.jpg" /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_4" src="http://images04.jaovat.com/ui/2/85/46/34157946_1.jpg" />&nbsp;<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><hr size="1" /><br /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_13" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:HjbiO-UdRcNd0M::69.73.180.104/imageshost/image/41340.jpeg&amp;t=1&amp;h=187&amp;w=269&amp;usg=__x9TWrcBLbpIkST_9TvU2ojkygDQ=" /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_14" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:-82WSPOlHa2CjM" /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_16" src="http://i977.photobucket.com/albums/ae256/dangvantu132/th_Hnhnh002.jpg" /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_17" src="http://i977.photobucket.com/albums/ae256/dangvantu132/th_Hnhnh003.jpg" /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_18" src="http://i977.photobucket.com/albums/ae256/dangvantu132/th_Hnhnh004.jpg" /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_19" src="http://i977.photobucket.com/albums/ae256/dangvantu132/th_Hnhnh009.jpg" /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_20" src="http://i977.photobucket.com/albums/ae256/dangvantu132/th_Hnhnh011.jpg" /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_21" src="http://i977.photobucket.com/albums/ae256/dangvantu132/th_Hnhnh015.jpg" /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_22" src="http://i977.photobucket.com/albums/ae256/dangvantu132/th_Hnhnh025.jpg" /><br /><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_23" src="http://i977.photobucket.com/albums/ae256/dangvantu132/th_Hnhnh005.jpg" />&nbsp;<br /></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận