Bán gà H. Mông Tủa Chùa Tây Bắc do chính người H. Mông nuôi

  • Thread starter maivanlanh1985
  • Ngày gửi
M

maivanlanh1985

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CT CPPT TÂY BẮC
- Địa chỉ: P. MƯỜNG THANH- TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ - TỈNH ĐIỆN BIÊN
- Tel, Fax: 02303833286 ::: FaX 02303833601
- email: maivanlanh1985@gmail.com
================================

<p><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;</font><strong>T&Igrave;M KIẾM NƠI TI&Ecirc;U THỤ G&Agrave; H. M&Ocirc;NG CHO ĐỒNG B&Agrave;O D&Acirc;N TỘC NGƯỜI H. M&Ocirc;NG</strong></font></p><p><font face="Times New Roman" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;Khi nhắc tới T&acirc;y Bắc ngo&agrave;i gạo Điện Bi&ecirc;n. Qu&yacute; kh&aacute;ch chắc rằng kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n được hương vị g&agrave; Đen H. M&ocirc;ng ở huyện Tủa Ch&ugrave;a Tỉnh Điện Bi&ecirc;n. Theo nghi&ecirc;n cứu của c&aacute;c nh&agrave; khoa học G&agrave; H&rsquo;M&ocirc;ng c&oacute; h&agrave;m lượng axit amin cao, được sử dụng như l&agrave; thuốc bồi bổ cơ thể, chữa bệnh suy nhược, tăng cường sinh lực. Người v&ugrave;ng T&acirc;y Bắc c&oacute; m&oacute;n truyền thống l&agrave; g&agrave; H&rsquo;M&ocirc;ng tần thuốc Bắc, tẩm bổ cho người suy dinh dưỡng. G&agrave; H&rsquo;M&ocirc;ng c&ograve;n chế biến th&agrave;nh c&aacute;c m&oacute;n ăn như: g&agrave; tiềm, g&agrave; nướng, g&agrave; r&ocirc; ti, g&agrave; rang muối, lẩu g&agrave;&hellip; </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty cổ phần ph&aacute;t triển T&acirc;y Bắc&nbsp;đang thực hiện c&aacute;c hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người d&acirc;n tộc, trong đ&oacute; c&oacute; việc ph&aacute;t triển thương hiệu cho g&agrave; đen của người H. M&ocirc;ng ở huyện Tủa Ch&ugrave;a (thương hiệu nổi tiếng nhất ở Điện Bi&ecirc;n l&agrave; g&agrave; đen H. M&ocirc;ng Tủa Ch&ugrave;a). G&agrave; do ch&iacute;nh người H. M&ocirc;ng chăn thả theo lỗi truyền thống, <strong>sau 8 th&aacute;ng nu&ocirc;i trọng lượng đạt trung b&iacute;nh 1.2 kg - 1.5 kg/1 con. </strong>Chất lượng g&agrave; đen người H. M&ocirc;ng ở Tủa Ch&ugrave;a đ&atilde; được khẳng định. Tuy nhi&ecirc;n, chưa ai d&aacute;m khẳng định thưởng thức đ&uacute;ng g&agrave;&nbsp; đen H. M&ocirc;ng.&nbsp; C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n,&nbsp; tổ chức n&agrave;o&nbsp; quan t&acirc;m v&agrave; muốn thưởng&nbsp; thức hương vị đặc sản&nbsp; g&agrave; T&acirc;y Bắc xin li&ecirc;n hệ với&nbsp; C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng Ty cổ phần ph&aacute;t triển T&acirc;y Bắc</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐC: Sn 152 - Tổ 31 - P. Mường Thanh - Th&agrave;nh Phố Điện Bi&ecirc;n Phủ - Tỉnh Điện Bi&ecirc;n</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 02303 833 286&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Fax: 02303. 833.601</font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;Hoặc trực tiếp gặp c&aacute;n bộ chương tr&igrave;nh&nbsp; gặp &ocirc;ng Mai Văn L&agrave;nh</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 0987858423&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: </font><a href="mailto:maivanlanh1985@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">maivanlanh1985@gmail.com</font></a></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="3">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I L&Agrave; CẦU NỐI QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG V&Agrave; ĐỒNG B&Agrave;O NU&Ocirc;I G&Agrave; H. M&Ocirc;NG</font></strong></p><p><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="3">H&Atilde;Y LI&Ecirc;N LẠC VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ THƯỞNG THỨC Đ&Uacute;NG HƯƠNG VỊ G&Agrave; H. M&Ocirc;NG TỦA CH&Ugrave;A T&Acirc;Y BẮC .</font></strong></p>
 


Chào anh.

Công ty chúng tôi ở tỉnh Điện Biên chuyên cung cấp gà đen Thương phẩm H. Mông. Nhưng phạm vi giao hàng ở Hà Nội và các tỉnh Lân cận. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của anh. Tuy nhiên, nếu anh cần thông tin liên quan đến sản phẩm gà đen hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi luôn nhiệt tình và chia sẻ với quý khách hành mọi lúc.
Mai Van Lành
 
Bao nhiêu tiền một con giống vậy pác?
Gà thịt thì bao nhiêu?
---------------
Chúc pác làm ăn phát đạt nhé !
 
Last edited:
Back
Top