BÁN GÀ TA THỊT

  • Thread starter richbanking
  • Ngày gửi
R

richbanking

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: richbanking
- Địa chỉ: 449/66/7 hương lộ 2, btân, tp HCM
- Tel, Fax: 0938428932
- email: leminhphu1588@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Lời dầu ti&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi tới anh em tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n agriviet lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng nhất!</p><p>Trại g&agrave; ta NĂM PHONG tại 5/6 ấp Ph&uacute; Hội, x&atilde; Vĩnh Ph&uacute;, huyện thuận An, tỉnh B&igrave;nh Dương (nằm ph&iacute;a sau nh&agrave; m&aacute;y bia - nước giải kh&aacute;t NUMBER 1)&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; ta thịt (giống G&ograve; C&ocirc;ng) với gi&aacute; giao động từ 57000 - 60000 đồng /kg t&ugrave;y theo tỷ lệ trống m&aacute;i trong 1 lần mua h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; b&agrave; con.</p><p>C&oacute; thiện ch&iacute; hợp t&aacute;c mua b&aacute;n l&acirc;u d&agrave;i. Vui l&ograve;ng đến địa chỉ tr&ecirc;n hoặc li&ecirc;n hệ số điện thoại 0938428932.</p>
 
Back
Top