BÁN GÀ TRE ĐÁ-QUẬN BÌNH THẠNH

  • Thread starter nguyennamtrung22
  • Ngày gửi
N

nguyennamtrung22

Guest
#1
<strong><font color="#ff0000"><font size="3">Em số 1</font></font> : Chuối lửa (8 lạng 2, zin 100%)<br /> G&agrave; m&igrave;nh mới vừa xuống l&ocirc;ng,v&ocirc; nghệ 1 lớp, g&agrave; c&oacute; lối đ&aacute; rất hay(đem g&agrave; c&ugrave;ng trạng sang xổ thử sẽ r&otilde; r&agrave;ng hơn).<br /> Gi&aacute; cho em n&oacute; ra đi l&agrave; 550k(no fix) hoặc đổi g&agrave; n&ograve;i bể nhưng m&agrave; h&igrave;nh l&ocirc;ng phải đẹp đẹp t&iacute; nha</strong><strong>.<br /> C&ograve;n đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh em n&oacute;:<br /> </strong><a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2299/643755.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...299/643755.jpg</a><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2299/643756.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...299/643756.jpg</a><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2299/643757.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...299/643757.jpg</a><br /> <strong><font color="#ff0000"><font size="3">Em số 2</font></font> : G&agrave; điều (1 kg 2, zin 100%), g&agrave; được khoảng 10 th&aacute;ng (g&agrave; nh&agrave; đổ ra nha)<br /> Em n&agrave;y h&igrave;nh l&ocirc;ng tuyệt vời, ch&acirc;n c&oacute; 1 c&aacute;i bớt d&agrave;i từ ngang cựa xu&ocirc;ng đến hết ng&oacute;n ngọ nha, em n&oacute; vừa được &uacute;p bội nha,(ai qua đem g&agrave; c&ugrave;ng trạng sang xổ xẹt thử )<br /> Gi&aacute; cho em n&oacute; ra đi l&agrave; 800k(fix nhẹ tiền xăng nha)</strong><strong><br /> C&ograve;n đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh em n&oacute;:</strong><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2300/643758.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...300/643758.jpg</a><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2300/643759.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...300/643759.jpg</a><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2300/643760.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...300/643760.jpg</a><br /> <strong>Cặp c&aacute;n em n&oacute;:</strong><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2300/643761.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...300/643761.jpg</a><br /> <strong><font color="#ff0000"><font size="3">Em số 3</font></font> : G&agrave; điều (1 kg 2, zin 100%), anh em với con số 2 nha<br /> Em n&agrave;y h&igrave;nh l&ocirc;ng đẹp, mồng l&aacute; nha, em n&oacute; c&ograve;n đang thả lang đạp m&aacute;i,(ai qua đem g&agrave; c&ugrave;ng trạng sang xổ xẹt thử )<br /> Gi&aacute; cho em n&oacute; ra đi l&agrave; 700k(no fix)</strong><strong><br /> C&ograve;n đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh em n&oacute;:</strong><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2302/643773.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...302/643773.jpg</a><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2302/643774.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...302/643774.jpg</a><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2302/643775.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...302/643775.jpg</a><br /> <strong>Cặp c&aacute;n em n&oacute;:</strong><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2302/643776.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...302/643776.jpg</a><br /> <strong><font color="#ff0000"><font size="3">Em số 4</font></font> : G&agrave; điều (1 kg 5, zin 100%), anh em với con số 2,3 nha<br /> Em n&agrave;y c&oacute; m&aacute;u g&agrave; n&ograve;i, g&aacute;y tiếng giống g&agrave; n&ograve;i,(ai qua đem g&agrave; c&ugrave;ng trạng sang xổ xẹt thử )<br /> Gi&aacute; cho em n&oacute; ra đi l&agrave; 600k(no fix)</strong><strong><br /> C&ograve;n đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh em n&oacute;:</strong><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2301/643768.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...301/643768.jpg</a><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2301/643769.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...301/643769.jpg</a><br /> <strong>Cặp c&aacute;n em n&oacute;:</strong><br /> <a target="_blank" href="http://www.uphinh.vn/image/aview/nguyentin/2301/643770.jpg">http://www.uphinh.vn/image/aview/ngu...301/643770.jpg</a><br /> <strong> <font size="4">Điện thoại</font></strong><font size="4"> : <font color="#ff0000"><strong>0908613101</strong></font> (Trung-29 tuổi)-kh&ocirc;ng nhận SMS nha b&agrave; con<br /> <strong>Địa chỉ : 42/14 Chu Văn An - B&igrave;nh Thạnh (đến ng&atilde; 5 b&igrave;nh h&ograve;a alo m&igrave;nh ra đ&oacute;n</strong> <strong>nha!</strong>)<br /> ANH EM XEM H&Igrave;NH RỒI TỰ NHẬN X&Eacute;T NHA, G&Agrave; C&Oacute; SAO M&Igrave;NH N&Oacute;I VẬY, C&Oacute; G&Igrave; UP CHO M&Igrave;NH C&Aacute;I NHA, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI Đ&Atilde; ĐỌC TIN N&Agrave;Y !</font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Nam Trung
- Địa chỉ: 42/14 Chu Văn An - phường 12 - quận bình thạnh
- Điện thoại: 0908613101 - Fax:
- email: nguyennamtrung22@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx