Bán Gà Tre Thái Giá Hấp Dẫn

  • Thread starter Trường An
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trường An

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trường An
- Địa chỉ: Q1
- Tel, Fax: 01226965479
- email:
================================

<p><font size="4">Hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; một số g&agrave; tre th&aacute;i rất đẹp, lớn nhỏ điều c&oacute;. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. Gi&aacute; rẻ m&agrave; g&agrave; lại đẹp, kh&ocirc;ng cần phải đi đ&acirc;u cho xa m&agrave; t&igrave;m kh&ocirc;ng đ&uacute;ng giống g&agrave; th&aacute;i, ở đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n tại nh&agrave;.</font></p><p><font size="4">vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ số điện thoại 01226965479 gặp Chi (kh&ocirc;ng li&ecirc;n hệ v&agrave;o giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh) c&aacute;m ơn</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top