bán gà tre zin 100%%%

angal113

Lữ khách
#1
như ti&ecirc;u đề m&igrave;nh cần b&aacute;n gấp một số em g&agrave; tre sau: <br /> LH: <font size="4"><strong>nh&acirc;n</strong> <strong>0937519548 B&Igrave;NH T&Acirc;N-HCM</strong></font><br /> <font size="4"><u><strong>số 1</strong>:</u> </font><strong><em>tre lai cao l&atilde;nh 1,1 kg mặt r&acirc;u m&egrave;o.</em></strong><br /> <font size="5"><strong>gi&aacute;: 500k</strong></font><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348405625_IMG0279A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348405727_IMG0272A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348405856_IMG0280A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <font size="4"><u><strong>số 2 </strong><strong>:</strong></u></font> <em><strong>g&agrave; tre rặc 0,8 kg nu&ocirc;i thả n&ecirc;n hơi nh&aacute;t. g&agrave; cha đ&aacute; ăn 5 c&aacute;i thua 1 c&aacute;i.</strong></em><br /> <font size="5"><strong>gi&aacute;: 500k</strong></font><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348405884_IMG0281A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348405953_IMG0282A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348405979_IMG0296A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <font size="4"><u><strong>số 3</strong>:</u></font><strong><em>g&agrave; tre rặc 0,7kg hơi nh&aacute;t</em></strong>.<br /> <font size="5"><strong>gi&aacute;: 450k</strong></font><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406077_IMG0284A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406107_IMG0289A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406174_IMG0290A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <font size="4"><u><strong>số 4:</strong></u></font> <strong><em>g&agrave; tre kiểng</em></strong><br /> <font size="5"><strong>gi&aacute;: 600k</strong></font><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406280_IMG0061A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406309_IMG0070A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406333_IMG0063A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <font size="4"><u><strong>số 5:</strong></u></font> <em><strong>g&agrave; th&aacute;i &ocirc;</strong></em><br /> <font size="6"><strong>gi&aacute;: 400k</strong></font><br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406399_IMG0074A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <img border="0" src="http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/09/23/1348406423_IMG0082A.jpg" />[BR][/BR]<br /> <em><strong><u>c&ograve;n nhiều g&agrave; nữa nhưng kh&ocirc;ng thời gian up l&ecirc;n.</u></strong></em><br /> <strong>c&aacute;m ơn mọi người đ&atilde; quan t&acirc;m.</strong><br /> <u><em><strong><font size="5">anh em lỡ xem th&igrave; up d&ugrave;m em ph&aacute;t em sẽ tr&atilde; lễ ạ!!! xin c&aacute;m ơn!</font></strong></em></u>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huỳnh ngọc nhân
- Địa chỉ: bình tân
- Điện thoại: 0937519548 - Fax:
- email: nhon_huynhminh@yahoo.com.vn
 

T

tham_tn

Guest
#2
up cho ban ......ga tre nay da la ban nuoi hay la o dau vay? minh o go vap