Bán gạo Đặc sản Điện Biên chính hãng

  • Thread starter CT CPPT TÂY BẮC
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CT CPPT TÂY BẮC

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CT CPPT TÂY BẮC
- Địa chỉ: P. MƯỜNG THANH- TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ - TỈNH ĐIỆN BIÊN
- Tel, Fax: ĐT 0230.3833.286 FAX: 0230.3833.601
- Email: maivanlanh1985@gmail.com
================================

<p><font face="Times New Roman" size="3">Gạo l&agrave; lựa chọn đầu ti&ecirc;n khi người ta tới thăm Điện Bi&ecirc;n. Gạo được trồng tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất nổi tiếng của c&aacute;nh đồng Mường Thanh. Kh&iacute; hậu ở đ&acirc;y với những n&eacute;t đặc trưng của v&ugrave;ng T&acirc;y Bắc tạo cho gạo thơm dẻo v&agrave; nổi tiếng tại Việt Nam.&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn đem tới những người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ở H&agrave; Nội, Hải Ph&ograve;ng, Quảng Ninh thưởng thức gạo ch&iacute;nh h&atilde;ng của Điện Bi&ecirc;n. Do vậy, ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn hợp t&aacute;c với c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức quan tới lĩnh vực n&agrave;y.</font></p><p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">T&ecirc;n c&ocirc;ng ty: C&ocirc;ng ty cổ phần ph&aacute;t triển T&acirc;y Bắc </font></font></strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Địa chỉ: SN 152 &ndash; Phường Mường Thanh &ndash; Tp Điện Bi&ecirc;n Phủ - Tỉnh Điện Bi&ecirc;n</font></font></em></p><p><em><font size="3"><font face="Times New Roman">ĐT: 0230. 3833. 286&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 0230. 3833.601</font></font></em></p><p><em><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:Taybacdc@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3"><a href="mailto:Taybacdc@gmail.com">Taybacdc@gmail.com</a></font></a></em><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></font></strong></p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Người li&ecirc;n lạc: Anh Mai Văn L&agrave;nh &ndash; Ph&ograve;ng kinh doanh &ndash; D Đ: 0987858423<br /></font></font></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top