BÁN GIÁ RẺ-BỒ CÂU PHÁP GIỐNG VN1

  • Thread starter lê Ä‘ai tam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

lê đai tam

Guest
#1
<ul class="w-margin"><li><br /></li><li>Ng&agrave;y đăng : <strong>Th&aacute;ng S&aacute;u 25</strong></li><li>Gi&aacute;: <strong class="price">₫ 230</strong></li></ul> <div class="clearfix cb" id="item-desc"> <div class="i1"> <div class="i2"> <div class="i3"> <div id="description-text"> <div class="body_wrapper"> <div class="postlist restrain" id="postlist"> <ol class="posts"><li class="postbitlegacy postbitim postcontainer"> <div class="postdetails"> <div class="postbody"> <div class="postrow has_after_content"> <div class="content hasad"> <div id="post_message_30822"> <blockquote> <p><strong><span style="text-decoration: underline">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</span></strong></p> <p><strong>- <span style="color: blue">T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</span></strong> <span style="color: blue"><strong>BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG-VN1 T&Acirc;Y NGUY&Ecirc;N</strong></span><br /> <span style="color: #0000ff">- DỊCH VỤ SẢN XUẤT CỦA BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ V&Agrave; THANH NI&Ecirc;N XUNG PHONG</span><br /> <span style="color: blue"><strong>- Địa chỉ:</strong> 15/1 nguyễn trung trực tp bu&ocirc;n ma thuột</span><br /> -ĐT:01656243656.0935.45.57.67</p> </blockquote> </div> </div> </div> </div> </div> </li><li class="postbitlegacy postbitim postcontainer"> <div class="postdetails"> <div class="postbody"> <div class="postrow has_after_content"> <div class="content hasad"> <div id="post_message_30822"> <blockquote> <p><span style="color: blue"><strong>-</strong>================================</span></p> <p><strong><span style="color: red">B&Aacute;N CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG-VN1 VẬN CHUYỂN TẬN NƠI ĐẾN C&Aacute;C TỈNH TH&Agrave;NH TR&Ecirc;N CẢ NƯỚC.</span></strong></p> <p><strong><span style="color: blue">chim bồ c&acirc;u ph&aacute;p-nu&ocirc;i đơn giản, lợi nhuận cao! Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u ph&aacute;p để l&agrave;m cảnh v&agrave; l&agrave;m kinh tế. Số lượng kh&ocirc;ng hạn chế .gi&aacute; từ 250 đồng/1 đ&ocirc;i ( Chim 2 đến 2,5 th&aacute;ng ); 500 ng&agrave;n đồng/1 đ&ocirc;i ( Đ&atilde; sinh sản được từ 1 đến 2 lứa ).</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #0000ff">Mua 50 đ&ocirc;i chim trở l&ecirc;n: Vận chuyển tận nơi, miễn ph&iacute;, miễn cước, miễn ph&iacute; kiểm dịch, tặng 1 số vật dụng, thuốc ph&ograve;ng ngừa...</span></strong><br /> Gi&aacute; tr&ecirc;n được &aacute;p dụng từ ng&agrave;y 14/4/2011 ( Tức 12/3 &acirc;m lịch ).</p> <p><strong><span style="color: blue">li&ecirc;n hệ:</span><span style="color: red"><span style="color: blue">A TAM:01656243656</span> , A.NGHIA 0935.45.57.67</span></strong></p> <p><strong><span style="color: blue">chim bồ c&acirc;u ph&aacute;p rất mắn đẻ, hầu như l&agrave; li&ecirc;n tục. thịt rất bổ dưỡng m&agrave; lại nu&ocirc;i rất dễ, quanh quẩn đi lại, bay nhẹ.</span></strong><br /> <strong><span style="color: red">Đặc biệt: Đang cung cấp loại chim sinh sản ( Chim bố mẹ ) đ&atilde; đẻ được từ 1 đến 2 lứa gi&aacute; 450 ng&agrave;n/đ&ocirc;i.</span></strong></p> </blockquote> </div> </div> </div> </div> </div> </li><li class="postbitlegacy postbitim postcontainer"> <div class="postdetails"> <div class="postbody"> <div class="postrow has_after_content"> <div class="content hasad"> <div id="post_message_30822"> <blockquote> <p><strong><span style="color: red">chim 2 th&aacute;ng tuổi:230 ng&agrave;n/đ&ocirc;i.</span></strong></p> </blockquote> </div> </div> </div> </div> </div> </li><li class="postbitlegacy postbitim postcontainer"> <div class="postdetails"> <div class="postbody"> <div class="postrow has_after_content"> <div class="content hasad"> <div id="post_message_30822"> <blockquote> <p><strong><span style="color: red">gi&aacute; tr&ecirc;n &aacute;p dụng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mua tr&ecirc;n 100 cặp trở l&ecirc;n.<br /></span></strong></p> </blockquote> </div> </div> </div> </div> </div> </li><li class="postbitlegacy postbitim postcontainer"> <div class="postdetails"> <div class="postbody"> <div class="postrow has_after_content"> <div class="content hasad"> <div id="post_message_30822"> <blockquote> <p><strong><span style="color: #ff0000">B&aacute;n gi&aacute; hợp l&yacute;: Chim C&ocirc;ng, Chim Trĩ, G&agrave; L&ocirc;i, G&agrave; rừng...</span></strong>Chim Trĩ non 1 tuần tuổi gi&aacute; 150 ng&agrave;n/con.</p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: blue">C&oacute; chương tr&igrave;nh giảm gi&aacute; đặc biệt cho c&aacute;c đại l&yacute;, c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể mua số lượng lớn !</span></span></p> <p><strong><span style="color: indigo">Nhiều hộ gia đ&igrave;nh đ&atilde; tho&aacute;t ngh&egrave;o vươn l&ecirc;n l&agrave;m gi&agrave;u nhờ nu&ocirc;i <span style="color: red">BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P</span> đ&oacute;. V&igrave; kh&ocirc;ng cần nhiều c&ocirc;ng phu, nu&ocirc;i đơn giản, lao động giản đơn, Thức ăn th&igrave; gi&aacute; hiện tại qu&aacute; rẻ. Chỉ c&oacute; điều giống l&agrave; c&oacute; tốn một ch&uacute;t, thực tế th&igrave; cũng đ&acirc;u c&oacute; cao l&agrave; bao ! một hộ gia đ&igrave;nh chỉ cần nu&ocirc;i 20&gt;50 cặp l&agrave; tốt rồi.</span></strong><br /> <span style="color: indigo"><strong>K&iacute;nh ch&uacute;c B&agrave; con N&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng !</strong></span><br />
</p> </blockquote> </div> </div> </div> <div class="after_content"> <blockquote> <p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://agriviet.com/home/posthistory.php?p=30822">Last edited by</a>tam_bmt198x; 22-06-2011 at <span class="time">01:34 PM</span>. <span class="reason">L&yacute; do:</span> C&Oacute; VIDEO CLIP K&Egrave;M THEO.XIN MỜI XEM !</p> </blockquote> </div> </div> </div> <div class="postfoot"> <div class="textcontrols floatcontainer"><span class="postcontrols"><a name="vB::QuickEdit::30822" rel="nofollow" class="editpost" target="_blank" href="http://agriviet.com/home/editpost.php?p=30822&amp;do=editpost"></a><img border="0" alt="Edit / Delete" title="Edit / Delete" id="editimg_30822" src="http://agriviet.com/home/clear.gif" /></span></div> </div> </li></ol> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê đai tam
- Địa chỉ: 15/1 nguyễn trung trực. tp bmt .daklak
- Tel, Fax: ::: FaX 05003857456
- email: boy_bmt_x9@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top