bán giống bò khai và rau ngót rừng

  • Thread starter raurung
  • Ngày gửi
R

raurung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoàng văn dũng
- Địa chỉ: phú lương - thái nguyên
- Tel, Fax: 0984397999
- email: koppttt@gmail.com
================================

<p>cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i đang sản xuất giống c&acirc;y rau ng&oacute;t rừng v&agrave; rau b&ograve; khai. ai c&oacute; nhu cầu trồng h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i sẽ đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch?&nbsp; </p><p>Đ/c&nbsp; li&ecirc;n hệ: anh Dũng: x&atilde; Động Đạt - huyện Ph&uacute; Lương - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</p><p>Điện thoại: 0984397999 <br /></p>
 


Tôi ở quảng ninh . muốn mua giống rau . Liệu anh có chuyển được về đây không? Giá cả giống rau thế nào? Rau bò khai anh bán là hom cây giống hay hạt giống . Rất mong nhận được hồi âm và báo giá của anh qua nhắn tin hoặc trực tiếp tại đây

UP UP UP
 
giống bò khai nhân giống bằng hom hiệu quả và chất lượng tốt/ anh có lấy nhiều không? anh ở huyện nào QN vậy?
---------------
có ai cần mua giống cây ba kích đỏ không,?
 
Last edited by a moderator:
Tôi ở Bình Dương, muốn mua giống rau Bác có chuyển vào được không và cho xin vài tấm hình Bác nhé
 
bạn ở bình dương ? nếu bạn mua với số lượng lớn tôi sẽ cung cấp cho ban, tuy nhiên hiện minh chỉ còn rau ngót rừng . rau bò khai sang tháng sau mới xuất được
 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"\.VnTime"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face {font-family:"\.VnTimeH"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"\.VnTime"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
[FONT=&quot]Kü thuËt trång rau ngãt rõng<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
C©y rau ngãt: Tªn khoa häc: Sauropus(L)Merr. Hä ThÇu dÇu.
Tªn kh¸c: Bå ngãt- Bï ngãt- H¾c diÖn thÇn(Trung Quèc)
* §Æc ®iÓm: Rau ngãt rõng thuéc hä th©n gç, c©y nhá, cao 1,5-2m, mäc tù nhiªn trªn vïng nói ®¸. Tr­íc ®©y c©y rau ngãt chØ mäc hoang d· vµ bÞ ng­êi d©n khai th¸c kiÓu tËn thu mµ kh«ng cã b¶o tån ch¨m sãc, ph¸t triÓn do vËy cã nguy c¬ tuyÖt chñng cao, ®­îc ®­a vµo S¸ch ®á ViÖt Nam. C©y rau ngãt rõng ­a ®Êt Èm, sèng b»ng mïn ®Êt do l¸ c©y kh¸c t¹o ra, sèng d­íi t¸n l¸ cña nh÷ng c©y rõng, kh«ng ­a c¸c loµi ph©n ho¸ häc.
* C«ng dông: TÊt c¶ c¸c bé phËn cña c©y rau ngãt dïng lµm thùc phÈm vµ lµm thuèc ®­îc. Trong lµ rau ngãt cã chøa 6,2% Protein, 5,5% Gluxit, 2,2% Xenluloza vµ nhiÒu Axitamin cÇn thiÕt cho con ng­êi.
Mïa xu©n kho¶ng th¸ng 2, th¸ng 3 lµ mïa thu ho¹ch ngän, l¸ vµ c¶ nh÷ng chïm hoa còng ®­îc thu h¸i ®Ó chÕ biÕn mãn ¨n. §Õn kho¶ng th¸ng 6 qu¶ chÝn vµng thµnh chïm, trßn dµi vµ to nh­ qu¶ nhãt ®©y lµ thêi ®iÓm ®¸nh dÊu hÕt mïa thu ho¹ch. Rau ngãt rõng kh«ng chØ lµ mãn ¨n ngon mµ cßn rÊt bæ d­ìng, tèt cho søc khoÎ.
* Kü thuËt trång:
- Thêi vô: Trång vµo mïa m­a, tèt nhÊt vµo khop¶ng th¸ng 3-4(¢m lÞch)
- ChuÈn bÞ ®Êt trång: Xö lý thùc b×, Sau khi lµm ®Êt xong cuèc hè theo quy c¸ch( 30x30x30)cm, Khi ®µo hè ph¶i ®Ó phÇn ®Êt mÆt 1 bªn 3 phÇn ®¸y hè ®Ó 1 bªn. Cuèc hè tr­íc khi trång 20 ngµy.
- Chän ®Êt: §Êt t¬i xèp, tÇng ®Êt dµy, ven nói ®¸ hay bê ao, ®Êt Èm thuËn tiÖn ch¨m sãc…
- Gièng: C©y ®ñ tiªu chuÈn, cao tõ 20cm, §­êng kÝnh th©n 3mm, th©n mµu xanh ®Ëm, kh«ng s©u bÖnh…
- MËt ®é:Trång 800- 900 c©y/ ha, c©y c¸ch c©y 3m, hµng c¸ch hµng 4 m.
Trång hçn giao: tuú theo tõng lo¹i c©y mµ bè trÝ cho phï hîp.
- Trång c©y: Cho mét líp ®Êt chén víi mïn ®· hoai môc xuèng ®¸y hè. C©y trång ®µt ngay gi÷a hè sau ®ã tõ tõ xÐ bá bÇu PE. LÊp ®Êt vµ dÉm chÆt xung quanh gèc. Kh«ng lÊp ®Çy hè mµ lÊp c¸ch miÖng hè tõ 3-5cm ®Ó c©y trång tËn dông l­îng n­íc m­a vµ mïn.
* Ch¨m sãc – Thu ho¹ch s¶n phÈm:
- Sau khi trång ph¶i t­íi ®Ëm n­íc, mçi lÇn t­íi c¸ch nhau kho¶ng 3-4 ngµy tuú thuéc thêi tiÕt.
- Thu ho¹ch: Sau khi trång 3- 4 n¨m sÏ cho thu ho¹ch, ph¶i ®Õn n¨m thø 6 trë ra c©y míi cho thu ho¹ch víi hiÖu suÊt cao. Ch¨m sãc tèt kho¶ng 20 ngµy sÏ ®­îc thu ho¹ch 1 løa, sau khi thu ho¹ch c©y sÏ mäc tiÕp nh÷ng chåi non. Tuy nhiªn kh«ng nªn khai th¸c qu¸ m¹nh tay v× c©y sÏ cßi cäc.- B¶o qu¶n: Khi thu h¸i vÒ trong 24h ph¶i vËn chuyÓn ®Õn n¬i tiªu thô nÕu kh«ng ph¶i b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é tõ 12 – 16®é C.
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
- B¶o qu¶n: Khi thu h¸i vÒ trong 24h ph¶i vËn chuyÓn ®Õn n¬i tiªu thô nÕu kh«ng ph¶i b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é tõ 12 – 16®é C.
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_filelist.xml"><link rel="Edit-Time-Data" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_editdata.mso"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"\.VnTime"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"\.VnTime"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
<table class="MsoNormalTable" style="" border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;">
[FONT=&quot]<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" href="http://tintucbackan.com/wp-content/uploads/Rau-ngót-rừng.gif" style='width:300pt; height:225pt' o:button="t"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image001.gif" o:href="http://tintucbackan.com/wp-content/uploads/Rau-ngót-rừng.gif"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]​
</td> </tr> </tbody></table>​
---------------
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="Edit-Time-Data" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_editdata.mso"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"\.VnTime"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"\.VnTime"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:21.0cm 842.0pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> [FONT=&quot]Rau sắng hay còn gọi là rau ngót rừng<o:p></o:p>[/FONT]
<table class="MsoNormalTable" style="width: 0.75pt;" width="1" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="padding: 2.25pt;"> <!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:97.5pt; height:75pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:href="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9D/45/5D/a.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->
clip_image001.jpg
<!--[endif]--><o:p></o:p>

</td> </tr> </tbody></table> [FONT=&quot]Cây rau sắng (hay còn gọi là cây mì chính, cây rau ngót rừng), thuộc loại thân mộc, mọc tự nhiên trên những vách đá, ưa ánh sáng. Loại rau này ở chùa Hương có mùi vị thơm ngon hơn hẳn mà không phải nơi đâu cũng có được.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Không giống như các loại rau khác chỉ cần trồng ngày một ngày hai là được hái lá, rau sắng từ khi trồng đến khi được hái lá lần đầu tiên phải sau ít nhất là 3-5 năm, và sau 10 năm mới được thu hoạch với số lượng lớn. Vì là loại rau quý hiếm, lại nổi tiếng thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng, không những bổ dưỡng cho sức khỏe mà còn có tác dụng chữa bệnh, rau sắng được người dân bán với giá 50.000-300.000 đồng/kg.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Lá non rau sắng có mầu xanh thẫm, óng ả, ra hết lớp này đến lớp khác và ra nhiều nhất vào tháng 2-3 âm lịch hằng năm. Lá rau dùng để nấu canh với thịt hoặc cá. Mùi vị của loại rau này rất đậm đà, chỉ cần một vài cọng cũng đã đủ để có thể nấu bát canh thơm ngon cho 4 người ăn.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Theo kinh nghiệm của người dân, phải ăn canh rau sắng nấu suông, nêm một chút muối, chậm rãi nhai kỹ từng chiếc lá nhỏ, thưởng thức thật sâu, thật kỹ vị ngọt, vị bùi khó tả của nó thì mới cảm nhận được hương vị đặc biệt của cây rau sắng. Những cây rau sắng đực cho những chùm rồng rồng. Loại này có thể nấu canh và ngon hơn nữa là xào với thịt bò. <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Quả sắng hình bầu dục, to như quả nhót, khi chín có mầu vàng sẫm, ăn có vị ngọt đượm như mật ong. Hạt của quả sắng sau khi bóc vỏ đem ninh với xương rất thơm ngon, có vị ngọt, bùi. Điều đặc biệt nữa là rau có sẵn vị ngọt không cần tra mì chính trước khi ăn. Bạn hãy nhớ là nấu cả cọng.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p> </o:p>
---------------
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="Edit-Time-Data" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_editdata.mso"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"\.VnTime"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"\.VnTime"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <table class="MsoNormalTable" style="margin-left: 6.75pt; margin-right: 6.75pt;" align="left" border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;">
[FONT=&quot]<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" href="http://tintucbackan.com/wp-content/uploads/Rau-ngót-rừng.gif" style='width:300pt; height:225pt' o:button="t"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://tintucbackan.com/wp-content/uploads/Rau-ngót-rừng.gif"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]​
</td> </tr> </tbody></table>
 
Last edited by a moderator:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"\.VnTime"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Gill Sans MT"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:eek:ther; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"\.VnTimeH"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"\.VnTime"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:27.0pt 42.55pt 27.0pt 56.95pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
[FONT=&quot]K[/FONT][FONT=&quot]ỹ thuật trồng rau bò khai<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
I. [FONT=&quot]Đ[/FONT]I[FONT=&quot]Ề[/FONT]U KI[FONT=&quot]Ệ[/FONT]N GÂY TR[FONT=&quot]Ồ[/FONT]NG<o:p></o:p>
[FONT=&quot]Bò khai mọc tự nhiên dưới tán rừng thứ sinh nghèo kiệt, rừng phục hồi có độ tàn che 0,3-0,5 ở bìa rừng, núi đá, trong các lùm bụi, nhiều nhất là ở các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ như Bắc Kạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên…<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Bò khai sinh trưởng phát triển tốt trên các loại đất ẩm, mát và thoát nước, thành phần cơ giới trung bình, tầng đất dày, nhiều mùn, tơi xốp, đất rừng thứ sinh. song cần chú ý: Tuyệt đối không trồng Bò khai nơi úng bí.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]II. KỸ THUẬT GÂY TRỒNG TỪ HOM<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Hom lấy từ gốc lên hết phần bánh tẻ cây mẹ 3 tuổi trở lên. Cắt thân thành nhiều đoạn hom, mỗi hom dài 20 -25cm, to trên 3mm, có từ 1-3 lóng gồm 2-4 mắt, cắt bỏ hết lá. Cắt hom đến đâu đem giâm đến đó.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Giâm hom lên luống đã chuẩn bị theo rạch sâu 10cm, rạch nọ cách rạch kia 30cm.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Làm giàn che và tưới đủ ẩm cho cây, sau 20-25 ngày hom ra rễ ở phía dưới và nảy chồi ở các đốt phía trên.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]*/ Ưu điểm: <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot] Phát triển khỏe hơn 1 năm cho thu hoạch, nhân với số lượng lớn<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]*/ Nhược điểm: <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot] Phụ thuộc vào kỹ thuật giâm hom<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Cây hom cao 20-25 cm, rễ dài 5-6cm, có 5-6 cặp lá trở lên, cây sinh trưởng tốt. Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: Cây hom cao 20-25 cm, rễ dài 5-6cm, có 5-6 cặp lá trở lên, cây sinh trưởng tốt.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]*/. Thời vụ trồng:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Vụ xuân hoặc vụ thu. Chọn ngày râm mát hoặc có mưa<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]*/. Phương thức trồng:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Trồng dưới tán rừng tự nhiên<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Trồng dưới tán rừng trồng<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Trồng nơi có cây che bóng phù trợ trên đất sau nương rẫy còn tốt<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Trồng dưới tán cây ăn quả trong các vườn nhà<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Trồng thuần theo hướng thâm canh ở các đất đồi, bãi. <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]*/.Mật độ trồng:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Trồng xen dưới tán rừng tự nhiện, rừng trồng, vườn nhà có thể từ 1.000-2.000 cây/ha. Trồng thuần theo hướng thâm canh từ 3.300 – 3.500 cây/ha, cự ly 1.5m x 2m.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]*/. Xử lý thực bì:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Phát dọn theo rạch hoặc quanh hố với đường kính 1m. Chú ý chừa cây để làm giá đỡ cho cây leo trong trường hợp trồng xen.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]*/. Làm đất:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot] Cuốc hố cục bộ, hố đào kích cỡ 40x40x40cm hoặc 50x50x50cm. Bón lót 5kg phân chuồng hoai + 0,2kg supe lân cho mỗi hố.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]*/. Cách trồng: <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Moi hố đặt cây, lấp đất đầy, giậm chặt tiếp tục lấp cao hơn miệng hố 4-5cm. Nơi không có cây tự nhiên phải cắm cọc tre hoặc gỗ dài 1,0-1,5m, làm giá đỡ cho cây leo. Mỗi hố trồng 2-3 cây.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]*/.Chăm sóc:<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Hai năm đầu, mỗi năm 2-3 lần phát cây cỏ xâm lấn và vun xới quanh gốc đường kính 0,8m. Từ năm thứ ba trở đi mỗi năm 1-2 lần tiếp tục phát bỏ cây cỏ xâm lấn và vun xới gốc, kết hợp bón phân chuồng hoặc NPK. Đối với trồng thâm canh: trồng theo luống và hàng, sau 15-30 ngày cần làm sào thang (như dưa, đỗ) hoặc làm rào tròn cho cây hom bám.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Sau 20-30 ngày có thể tiến hành bón phân vi sinh hoặc tưới NPK với nồng độ 0,3% 1 tháng/lần.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Phòng chống bệnh bằng cách phun Ben lát nộng đồ 0,1%. Nếu đã có nấm xâm nhập thì phun nồng độ 0.2% ngày phun 1 lần.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]*/. [/FONT]Ch¨m sãc: <o:p></o:p>
C©y ­a Èm nªn th­êng xuyªn t­íi n­íc nhÊt lµ thêi gian ®Çu, khi c©y cao 0,5m bÊm ngän ®Ó c©y ra nhiÒu chåi, [FONT=&quot]làm giàn để thành giá đỡ cho cây,[/FONT] sau mét n¨m th× khÐp t¸n cho cµnh ®an chÐo nhau. Ta nªn duy tr× bÒ réng luèng tõ 1m ®Õn 1,2m, cao 1,3m lµ thÝch hîp nhÊt.
[FONT=&quot]IV. Thu h¸i chÕ biÕn. [/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
Rau [FONT=&quot]bò khai [/FONT]gÇn nh­ thu h¸i quanh n¨m. Rau ®Ó chÕ biÕn luéc, xµo [FONT=&quot]với thịt bò, trứng[/FONT], nÊu canh ®Òu ®­îc, rau giµu dinh d­ìng võa lµ thùc phÈm võa lµ c©y thuèc.
[FONT=&quot] Xin chân thành cảm ơn![/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
 
mình co số dt ban hay liên hề m sẽ thông báo giá/ cam ơn ban đã ghé thăm
 
Chỗ bác có bán hạt rau ngót rừng không .em ở hà nội nếu có bác pm giá cho em nhé
 
Tôi ở Bình Dương, muốn mua giống rau Bác có chuyển vào được không và cho xin vài tấm hình Bác nhé
thinhlam8 đã mua được giống rau này chưa thông tin cho tôi với, tôi cần trồng giống rau này lắm.
 
tai sao ban fai giau gia lam gi gia de ace biet va mua chu/ bao gia ai thay mua dc se goi con ko thay hop ly thi thoi dau fai mat cong nge dt lam chi toi noi the ba con thay co dung ko
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top