bán giống bò khai và rau ngót rừng

raurung

Nhanong.Com
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoàng văn dũng
- Địa chỉ: phú lương - thái nguyên
- Tel, Fax: 0984397999
- email: koppttt@gmail.com
================================

<p>cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i đang sản xuất giống c&acirc;y rau ng&oacute;t rừng v&agrave; rau b&ograve; khai. ai c&oacute; nhu cầu trồng h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i sẽ đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch?&nbsp; </p><p>Đ/c&nbsp; li&ecirc;n hệ: anh Dũng: x&atilde; Động Đạt - huyện Ph&uacute; Lương - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</p><p>Điện thoại: 0984397999 <br /></p>
 

nuoide

thanquangninh.vn
Nông dân @
#3
Tôi ở quảng ninh . muốn mua giống rau . Liệu anh có chuyển được về đây không? Giá cả giống rau thế nào? Rau bò khai anh bán là hom cây giống hay hạt giống . Rất mong nhận được hồi âm và báo giá của anh qua nhắn tin hoặc trực tiếp tại đây

UP UP UP
 

raurung

Nhanong.Com
#4
giống bò khai nhân giống bằng hom hiệu quả và chất lượng tốt/ anh có lấy nhiều không? anh ở huyện nào QN vậy?
---------------
có ai cần mua giống cây ba kích đỏ không,?
 
Last edited:

thinhlam8

Thành viên mới
#6
Tôi ở Bình Dương, muốn mua giống rau Bác có chuyển vào được không và cho xin vài tấm hình Bác nhé
 

raurung

Nhanong.Com
#7
bạn ở bình dương ? nếu bạn mua với số lượng lớn tôi sẽ cung cấp cho ban, tuy nhiên hiện minh chỉ còn rau ngót rừng . rau bò khai sang tháng sau mới xuất được
 

raurung

Nhanong.Com
#9
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"\.VnTime"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face {font-family:"\.VnTimeH"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:7 0 0 0 19 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"\.VnTime"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
[FONT=&quot]Kü thuËt trång rau ngãt rõng<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
C©y rau ngãt: Tªn khoa häc: Sauropus(L)Merr. Hä ThÇu dÇu.
Tªn kh¸c: Bå ngãt- Bï ngãt- H¾c diÖn thÇn(Trung Quèc)
* §Æc ®iÓm: Rau ngãt rõng thuéc hä th©n gç, c©y nhá, cao 1,5-2m, mäc tù nhiªn trªn vïng nói ®¸. Tr­íc ®©y c©y rau ngãt chØ mäc hoang d· vµ bÞ ng­êi d©n khai th¸c kiÓu tËn thu mµ kh«ng cã b¶o tån ch¨m sãc, ph¸t triÓn do vËy cã nguy c¬ tuyÖt chñng cao, ®­îc ®­a vµo S¸ch ®á ViÖt Nam. C©y rau ngãt rõng ­a ®Êt Èm, sèng b»ng mïn ®Êt do l¸ c©y kh¸c t¹o ra, sèng d­íi t¸n l¸ cña nh÷ng c©y rõng, kh«ng ­a c¸c loµi ph©n ho¸ häc.
* C«ng dông: TÊt c¶ c¸c bé phËn cña c©y rau ngãt dïng lµm thùc phÈm vµ lµm thuèc ®­îc. Trong lµ rau ngãt cã chøa 6,2% Protein, 5,5% Gluxit, 2,2% Xenluloza vµ nhiÒu Axitamin cÇn thiÕt cho con ng­êi.
Mïa xu©n kho¶ng th¸ng 2, th¸ng 3 lµ mïa thu ho¹ch ngän, l¸ vµ c¶ nh÷ng chïm hoa còng ®­îc thu h¸i ®Ó chÕ biÕn mãn ¨n. §Õn kho¶ng th¸ng 6 qu¶ chÝn vµng thµnh chïm, trßn dµi vµ to nh­ qu¶ nhãt ®©y lµ thêi ®iÓm ®¸nh dÊu hÕt mïa thu ho¹ch. Rau ngãt rõng kh«ng chØ lµ mãn ¨n ngon mµ cßn rÊt bæ d­ìng, tèt cho søc khoÎ.
* Kü thuËt trång:
- Thêi vô: Trång vµo mïa m­a, tèt nhÊt vµo khop¶ng th¸ng 3-4(¢m lÞch)
- ChuÈn bÞ ®Êt trång: Xö lý thùc b×, Sau khi lµm ®Êt xong cuèc hè theo quy c¸ch( 30x30x30)cm, Khi ®µo hè ph¶i ®Ó phÇn ®Êt mÆt 1 bªn 3 phÇn ®¸y hè ®Ó 1 bªn. Cuèc hè tr­íc khi trång 20 ngµy.
- Chän ®Êt: §Êt t¬i xèp, tÇng ®Êt dµy, ven nói ®¸ hay bê ao, ®Êt Èm thuËn tiÖn ch¨m sãc…
- Gièng: C©y ®ñ tiªu chuÈn, cao tõ 20cm, §­êng kÝnh th©n 3mm, th©n mµu xanh ®Ëm, kh«ng s©u bÖnh…
- MËt ®é:Trång 800- 900 c©y/ ha, c©y c¸ch c©y 3m, hµng c¸ch hµng 4 m.
Trång hçn giao: tuú theo tõng lo¹i c©y mµ bè trÝ cho phï hîp.
- Trång c©y: Cho mét líp ®Êt chén víi mïn ®· hoai môc xuèng ®¸y hè. C©y trång ®µt ngay gi÷a hè sau ®ã tõ tõ xÐ bá bÇu PE. LÊp ®Êt vµ dÉm chÆt xung quanh gèc. Kh«ng lÊp ®Çy hè mµ lÊp c¸ch miÖng hè tõ 3-5cm ®Ó c©y trång tËn dông l­îng n­íc m­a vµ mïn.
* Ch¨m sãc – Thu ho¹ch s¶n phÈm:
- Sau khi trång ph¶i t­íi ®Ëm n­íc, mçi lÇn t­íi c¸ch nhau kho¶ng 3-4 ngµy tuú thuéc thêi tiÕt.
- Thu ho¹ch: Sau khi trång 3- 4 n¨m sÏ cho thu ho¹ch, ph¶i ®Õn n¨m thø 6 trë ra c©y míi cho thu ho¹ch víi hiÖu suÊt cao. Ch¨m sãc tèt kho¶ng 20 ngµy sÏ ®­îc thu ho¹ch 1 løa, sau khi thu ho¹ch c©y sÏ mäc tiÕp nh÷ng chåi non. Tuy nhiªn kh«ng nªn khai th¸c qu¸ m¹nh tay v× c©y sÏ cßi cäc.- B¶o qu¶n: Khi thu h¸i vÒ trong 24h ph¶i vËn chuyÓn ®Õn n¬i tiªu thô nÕu kh«ng ph¶i b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é tõ 12 – 16®é C.
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
- B¶o qu¶n: Khi thu h¸i vÒ trong 24h ph¶i vËn chuyÓn ®Õn n¬i tiªu thô nÕu kh«ng ph¶i b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é tõ 12 – 16®é C.
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_filelist.xml"><link rel="Edit-Time-Data" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_editdata.mso"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"\.VnTime"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"\.VnTime"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
<table class="MsoNormalTable" style="" border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;">
[FONT=&quot]<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" href="http://tintucbackan.com/wp-content/uploads/Rau-ngót-rừng.gif" style='width:300pt; height:225pt' o:button="t"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image001.gif" o:href="http://tintucbackan.com/wp-content/uploads/Rau-ngót-rừng.gif"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
<o:p></o:p>[/FONT]​
</td> </tr> </tbody></table>​
---------------
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="Edit-Time-Data" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_editdata.mso"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"\.VnTime"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"\.VnTime"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:21.0cm 842.0pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> [FONT=&quot]Rau sắng hay còn gọi là rau ngót rừng<o:p></o:p>[/FONT]
<table class="MsoNormalTable" style="width: 0.75pt;" width="1" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="padding: 2.25pt;"> <!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:97.5pt; height:75pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:href="http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9D/45/5D/a.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><o:p></o:p>

</td> </tr> </tbody></table> [FONT=&quot]Cây rau sắng (hay còn gọi là cây mì chính, cây rau ngót rừng), thuộc loại thân mộc, mọc tự nhiên trên những vách đá, ưa ánh sáng. Loại rau này ở chùa Hương có mùi vị thơm ngon hơn hẳn mà không phải nơi đâu cũng có được.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Không giống như các loại rau khác chỉ cần trồng ngày một ngày hai là được hái lá, rau sắng từ khi trồng đến khi được hái lá lần đầu tiên phải sau ít nhất là 3-5 năm, và sau 10 năm mới được thu hoạch với số lượng lớn. Vì là loại rau quý hiếm, lại nổi tiếng thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng, không những bổ dưỡng cho sức khỏe mà còn có tác dụng chữa bệnh, rau sắng được người dân bán với giá 50.000-300.000 đồng/kg.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Lá non rau sắng có mầu xanh thẫm, óng ả, ra hết lớp này đến lớp khác và ra nhiều nhất vào tháng 2-3 âm lịch hằng năm. Lá rau dùng để nấu canh với thịt hoặc cá. Mùi vị của loại rau này rất đậm đà, chỉ cần một vài cọng cũng đã đủ để có thể nấu bát canh thơm ngon cho 4 người ăn.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Theo kinh nghiệm của người dân, phải ăn canh rau sắng nấu suông, nêm một chút muối, chậm rãi nhai kỹ từng chiếc lá nhỏ, thưởng thức thật sâu, thật kỹ vị ngọt, vị bùi khó tả của nó thì mới cảm nhận được hương vị đặc biệt của cây rau sắng. Những cây rau sắng đực cho những chùm rồng rồng. Loại này có thể nấu canh và ngon hơn nữa là xào với thịt bò. <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Quả sắng hình bầu dục, to như quả nhót, khi chín có mầu vàng sẫm, ăn có vị ngọt đượm như mật ong. Hạt của quả sắng sau khi bóc vỏ đem ninh với xương rất thơm ngon, có vị ngọt, bùi. Điều đặc biệt nữa là rau có sẵn vị ngọt không cần tra mì chính trước khi ăn. Bạn hãy nhớ là nấu cả cọng.<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p> </o:p>
---------------
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="Edit-Time-Data" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_editdata.mso"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"\.VnTime"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"\.VnTime"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <table class="MsoNormalTable" style="margin-left: 6.75pt; margin-right: 6.75pt;" align="left" border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;">
[FONT=&quot]<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" href="http://tintucbackan.com/wp-content/uploads/Rau-ngót-rừng.gif" style='width:300pt; height:225pt' o:button="t"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://tintucbackan.com/wp-content/uploads/Rau-ngót-rừng.gif"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
<o:p></o:p>[/FONT]​
</td> </tr> </tbody></table>
 
Last edited:
T

thaisonngheo

Guest
#11
bạn gửi kỹ thuật trồng rau bò khai lên nhé !