Bán giống cá chình bông

  • Thread starter jackylee1978
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÝ TUẤN HÙNG
- Địa chỉ: CỦ CHI
- Tel, Fax: ::0908338603 : FaX
- email: jackylee1978@yahoo.com
================================

<p>Trại giống c&aacute; ch&igrave;nh CỦ CHI</p><p>&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng ( c&aacute; ch&igrave;nh giống ) d&atilde; thuần h&oacute;a, do dội ngũ kỹ&nbsp; thuật huấn luyện từ c&aacute; bột, b&agrave; con xin y&ecirc;n t&acirc;m khi mua. <br />&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; dội ngũ kỹ&nbsp; thuật sẽ hướng dẫn b&agrave; con mới nu&ocirc;i v&agrave; trao dổi kinh nghiệm với b&agrave; con dang nu&ocirc;i,c&aacute; dược ương từ c&aacute; bột l&ecirc;n c&aacute; giống, <br />&nbsp;tuyệt dối kh&ocirc;ng ch&iacute;ch diện hoặc cắn c&acirc;u, c&aacute; ăn nhiều khỏe mạnh,mau lớn.<br />&nbsp;Hiện nay trại giống ch&uacute;ng t&ocirc;i dang t&igrave;m một số dại l&yacute; ở c&aacute;c miền dể ph&acirc;n phối sản phẩm, rất vui l&ograve;ng dược hợp t&aacute;c với b&agrave; con v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa.&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch dặc số lượng nhiều sẽ dược ưu ti&ecirc;n hộ trợ gi&aacute; hoặc ph&iacute; vận chuyển.<br />Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp thức ăn cao cấp chỉ d&agrave;nh cho c&aacute; ch&igrave;nh nhập từ D&Agrave;I LOAN. <br />&nbsp;<br />&nbsp;c&aacute;m ơn qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng d&atilde; tin tượng v&agrave; mua c&aacute; giống của ch&uacute;ng t&ocirc;i. ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn!&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;</p><p>&nbsp;Mỗi th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ: L&Yacute; TUẤN H&Ugrave;NG; &ETH;iện thoại: 0908338603 <br /></p>
 
Back
Top