bán giống cá điêu hồng giống ếch tại nghệ an

  • Thread starter lê nguyên
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

lê nguyên

Guest
#1
i&ecirc;̣n trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; gi&ocirc;́ng c&aacute; đi&ecirc;u h&ocirc;̀ng đơn t&iacute;nh ,gi&ocirc;́ng &ecirc;́ch th&aacute;i lan &nbsp;ch&acirc;́t lượng gi&ocirc;́ng t&ocirc;́t ,nu&ocirc;i nhanh lớn &iacute;t b&ecirc;̣nh cung c&acirc;́p cho b&agrave; con trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh ,gi&aacute; gi&ocirc;́ng như sau . c&aacute; đi&ecirc;u h&ocirc;̀ng cỡ gi&ocirc;́ng lồng 10 gi&aacute; 400 đ/ con &nbsp;cỡ gi&ocirc;́ng lồng 12 gi&aacute; 500 đ/con. gi&aacute; &nbsp;&ecirc;́ch &nbsp;1000 /con , &nbsp;đ&ecirc;́n với trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i ngo&agrave;i vi&ecirc;̣c c&oacute; con gi&ocirc;́ng ch&acirc;́t lượng &nbsp;, b&agrave; con sẽ được kỹ sư thủy sản c&oacute; kinh nghi&ecirc;̣m nu&ocirc;i c&aacute;c d&ocirc;́i tượng n&agrave;y &nbsp;ph&aacute;t t&agrave;i li&ecirc;̣u nu&ocirc;i mi&ecirc;̃n ph&iacute; v&agrave; hướng d&acirc;̉n kỹ thu&acirc;̣t nu&ocirc;i cụ th&ecirc;̉ cho từng đ&ocirc;́i &nbsp;tượng nu&ocirc;i,ngo&agrave;i ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i b&acirc;́t cứ l&uacute;c n&agrave;o c&acirc;̀n sự h&ocirc;̉ trợ kỹ thu&acirc;̣t nu&ocirc;i b&agrave; gọi đi&ecirc;̣n &nbsp;tới th&igrave; &nbsp;trang trại sẽ cử kỹ thu&acirc;̣t xu&ocirc;́ng tới ao nu&ocirc;i ki&ecirc;̉m tra v&agrave; tư v&acirc;́n cho &nbsp;b&agrave; con đ&ecirc;̉ đạt hi&ecirc;̣u quả kinh t&ecirc;́ cao nhata ,n&ecirc;́u c&oacute; nhu c&acirc;̀u nu&ocirc;i những đ&ocirc;́i tượng nu&ocirc;i n&agrave;y b&agrave; con vui l&ograve;ng li&ecirc;n h&ecirc;̣ theo địa chỉ sau<div>&nbsp;địa chi : l&ecirc; &nbsp;nguy&ecirc;n x&oacute;m trung đ&ocirc;ng x&atilde; v&acirc;n di&ecirc;n huy&ecirc;̣n nam đ&agrave;n ngh&ecirc;̣ an dt &nbsp;0987707336</div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Li<br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê nguyên
- Địa chỉ: trung đông vân diên nam đàn nghệ an
- Điện thoại: 0987707336 - Fax:
- email: nguyen_kdb@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top