BÁN GIỐNG CHIM TRĨ ĐỎ CỔ TRẮNG,CHIM CÔNG VIỆT,CHIM CÔNG ẤN ĐỘ

  • Thread starter Nguyễn Quốc Tân
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Quốc Tân

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quốc Tân
- Địa chỉ: Hoàng Mai Hà Nội
- Tel, Fax: 01238445289
- email: onlyyouinmyheart2@yahoo.com
================================

<p><font face="Times New Roman" size="3">Hiện giờ t&ocirc;i đang nh&acirc;n giống&nbsp; chim trĩ đỏ ,chim c&ocirc;ng việt,c&ocirc;ng ấn độ .Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu về con giống hoặc nu&ocirc;i l&agrave;m cảnh xin li&ecirc;n hệ </font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A T&acirc;n _ĐT: 01238445289 </font></font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email:eek:nlyyouinmyheart2@yahoo.com</font></font></p>
 
Back
Top