Bán giống Dó bầu (cây Trầm hương) chất lượng cao.

  • Thread starter Uy_tramhuong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
U

Uy_tramhuong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Uy_tramhuong
- Địa chỉ: Nghệ An
- Tel, Fax: 0973348942 ::: FaX
- email: hoanguy149@gmail.com
================================

<p class="style1"><font size="4">Hiện nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang b&aacute;n hạt&nbsp;v&agrave; c&acirc;y giống D&oacute; bầu </font><font size="4">được chọn lọc từ những c&acirc;y mẹ&nbsp;đ&atilde; tạo Trầm c&oacute; tuổi từ 10 - 12 năm trở l&ecirc;n. </font></p><p class="style1"><font size="4">Đảm bảo c&acirc;y giống tốt, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, ph&acirc;n phối sản phẩm tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Sẵn s&agrave;ng hướng dẫn kỹ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu.</font></p><p class="style1"><font size="4">Li&ecirc;n hệ: KS Đặng Thị Ho&agrave;ng Uy</font></p><p class="style1"><font size="4">Điện thoại: 0973.348.942</font></p><p class="style1"><font size="4">email: <a href="mailto:Hoanguy149@gmail.co">Hoanguy149@gmail.co</a>m</font></p><p class="style1"><font size="4" /></p><p class="style1"><font size="4" /></p><p class="style1"><font size="4" /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top