bán giống và thịt dông toàn quốc

  • Thread starter trÆ°Æ¡ng thảnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trương thảnh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trương thảnh
- Địa chỉ: 47/10 đường số 5 đất lành vĩnh thái nha trang
- Tel, Fax: 0583 890 455. 0979 040 377 ::: FaX
- email: truongthanh27@gmail.com
================================

<p>k&iacute;nh ch&agrave;o qu&iacute; vị</p><p>t&ocirc;i l&agrave; thảnh ở nha trang, đ&atilde; nu&ocirc;i d&ocirc;ng được 5 năm nay, rất th&agrave;nh c&ocirc;ng,muốn cung cấp kỹ thuật cũng như kinh nghiệm đến b&agrave; con , đẽ x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o. đ&atilde; được c&aacute;c vị như nguyễn l&acirc;n h&ugrave;ng (nh&agrave; n&ocirc;ng l&agrave;m gi&agrave;u vtv1 s&aacute;ng h&agrave;ng ng&agrave;y)gi&aacute;m đốc đại học n&ocirc;ng nghiệp h&agrave; nội v&agrave; &ocirc;ng v&otilde; văn sự viẹn trưởng chăn nu&ocirc;i việt nam đ&atilde; thường gh&eacute; thăm.</p><p>hiện nay c&oacute; nhiều nguồn giống kg bảo đảm chất lượng, gi&aacute; cả lại cao, n&ecirc;n t&ocirc;i mạo muội l&ecirc;n v&agrave;i d&ograve;ng để b&agrave; con đc biết </p><p>t&ocirc;i cung cấp giống cũng như bao ti&ecirc;u sản phẩm&nbsp; sau n&agrave;y b&agrave; con khỏi lo về đầu ra</p><p>muốn giao lưu c&aacute;c vị đ&atilde; nu&ocirc;i trao đỗi , mua b&aacute;n giống v&agrave; thịt đ&ocirc;ng</p><p>cảm ơn c&aacute;c vị đ&atilde; đọc tin. vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua số m&aacute;y 0979040377</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top