BÁN GỔ TRÀM BÔNG VÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n số lượng lớn gổ Tr&agrave;m B&ocirc;ng V&agrave;ng qui c&aacute;ch&nbsp;đường k&iacute;nh từ: 12,cm 19 cm &nbsp; &nbsp; &nbsp; gi&aacute; : 1,600 000/m3 đường k&iacute;nh từ 20cm trở l&ecirc;n gi&aacute; 1,700 000/m3 ( chiều d&agrave;i theo cắt y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng) h&agrave;ng giao tại khu vực TP.HCM.&nbsp;Đồng Nai (gi&aacute; tr&ecirc;n&nbsp;đ&atilde; bao gồm VAT).C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n,doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ c&ocirc;ng ty hoặc li&ecirc;n hệ Mr: Hiển Cell 0913647304&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;</p><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/79671-BAN-GO-TRAM-BONG-VANG-SO-LUONG-LON#ixzz1mIoX1OyC">http://agriviet.com/home/threads/79671-BAN-GO-TRAM-BONG-VANG-SO-LUONG-LON#ixzz1mIoX1OyC</a></span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOANG HIEN CO.,LTD
- Địa chỉ: 414/3 Thong Nhat St, Tan An Ward, Lagi Town,Binh Thuan Province
- Điện thoại: 0626 271228 - Fax: 0623 872405
- email: Due@hoanghienlagi.com