bán hải sản giá rẻ

  • Thread starter vu hong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vu hong

Guest
#1
<p class="p_first" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px 0px 16px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">tags:b&aacute;n c&aacute; sơn g&agrave;,b&aacute;n mực tuộc gi&aacute; rẻ,b&aacute;n răng mực,b&aacute;n sụn g&agrave;, b&aacute;n lưỡi vịt,&nbsp;b&aacute;n c&aacute; b&ograve; da,b&aacute;n hải sản gi&aacute; rẻ, b&aacute;n hải sản phan thiết, b&aacute;n hải sản miền trung, b&aacute;n c&aacute; cu, b&aacute;n c&aacute; bớp, b&aacute;n c&aacute; b&ograve; h&ograve;m, b&aacute;n c&aacute; ch&igrave;a v&ocirc;i, b&aacute;n c&aacute; ch&iacute;ch, b&aacute;n c&aacute; b&ograve; gi&aacute;p, b&aacute;n c&aacute; m&uacute; đỏ, b&aacute;n c&aacute; mặt quỷ, b&aacute;n c&aacute; m&uacute; b&ocirc;ng, b&aacute;n c&aacute; d&igrave;a b&ocirc;ng, b&aacute;n cua huỳnh đế, b&aacute;n c&aacute; tắc k&egrave;, b&aacute;n c&aacute; nanh heo, b&aacute;n c&aacute; xanh xương,b&aacute;n c&aacute; nh&ograve;ng, b&aacute;n c&aacute; đuối,b&aacute;n c&aacute; gi&ograve;n,b&aacute;n c&aacute; tắc k&egrave;,b&aacute;n c&agrave;ng ghẹ, b&aacute;n mực l&aacute;,b&aacute;n mực nang, b&aacute;n mực trứng,cung cấp hải sản gi&aacute; gốc, cung c&acirc;p hải sản gi&aacute; rẻ,b&aacute;n c&aacute;c loại c&aacute; biển, b&aacute;n c&aacute; d&igrave;a, b&aacute;n ốc gi&aacute; rẻ, b&aacute;n c&agrave;ng c&uacute;m, b&aacute;n ốc lạ,b&aacute;n s&ograve; dương, b&aacute;n ốc tỏi, b&aacute;n ốc đỏ,b&aacute;n đu&ocirc;ng dừa, b&aacute;n đu&ocirc;ng ch&agrave; l&agrave;, b&aacute;n kỳ t&ocirc;m, b&aacute;n nhong c&aacute;t, b&aacute;n c&aacute; mai,</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; t&agrave;u c&aacute; đ&aacute;nh bắt xa bờ,chuy&ecirc;n cung cấp tất cả c&aacute;c loại hải sản gi&aacute; tận gốc cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng,vựa hải sản v&agrave; c&ocirc;ng ty xuất khẩu.</span></p><p align="center" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large"><strong><span style="text-decoration: underline">C&Aacute; Đ&Ocirc;NG LẠNH</span></strong></span></p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><tbody><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&Ecirc;N H&Agrave;NG</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GI&Aacute;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp; ĐƠN VỊ T&Iacute;NH</span></p><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; b&ograve; da</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; b&ograve; h&ograve;m</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; b&ograve; gi&aacute;p</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; bớp</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; cu</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; ch&igrave;a v&ocirc;i</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; d&igrave;a b&ocirc;ng(c&aacute; h&oacute;i)</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; gi&ograve;n</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;160</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; mai</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; m&uacute; b&ocirc;ng</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; m&uacute; đỏ &nbsp;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; m&uacute; đen</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; nanh heo</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; nhồng</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; sơn đ&aacute;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; tắc k&egrave;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; k&igrave;m</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; xanh xương</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; s&ograve;ng</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; sơn g&agrave;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; tr&iacute;ch</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 234px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; đuối</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 181px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr></tbody></table><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;</span><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong><span style="text-decoration: underline">C&Agrave;NG GHẸ,CUA &amp; MỰC</span></strong></span></p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><tbody><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&Ecirc;N H&Agrave;NG</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GI&Aacute;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp; ĐƠN VỊ T&Iacute;NH</span></p><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&agrave;ng ghẹ dĩa</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">250</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&agrave;ng ghẹ đ&aacute;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">170</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&agrave;ng c&uacute;m dẹp</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">170</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Cua thịt</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">230</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Cua gạch</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">340</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Cua lột</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">200</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Mực tuộc (kh&ocirc;ng ng&acirc;m nước)</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">90</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Mực l&aacute;(kh&ocirc;ng ng&acirc;m)</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">190</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Mựcnang(kh&ocirc;ng ng&acirc;m)</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">120</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Mực trứng loại A</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">145</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Mực 1 nắng</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">200</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Mực kh&ocirc;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">470</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Răng mực vừa</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">120</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 208px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Răng mực lớn</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 172px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">140</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 221px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr></tbody></table><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="text-decoration: underline">&nbsp;&nbsp;</span></strong></span><span style="line-height: 36px; font-size: x-large; text-align: center"><strong><span style="text-decoration: underline">ĐỒ SỐNG</span></strong></span></p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><tbody><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">T&Ecirc;N H&Agrave;NG</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">GI&Aacute;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">ĐƠN VỊ T&Iacute;NH</span></p><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; mao ếch</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">250</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Kỳ t&ocirc;m</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">380</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Nh&ocirc;ng c&aacute;t</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">380</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Đu&ocirc;ng ch&agrave; l&agrave;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">40</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">con</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Đu&ocirc;ng dừa</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">10</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">con</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">T&ocirc;m h&ugrave;m b&ocirc;ng</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;Theo thời gi&aacute;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg<em>&nbsp;</em></span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; bống tượng</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Theo thời gi&aacute;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; mặt quỷ</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">540</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; m&uacute; đỏ</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">640</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; k&egrave;o sống</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">100</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">T&ocirc;m mũ ni trắng</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">350</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">T&ocirc;m mũ ni đen</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">650</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; ch&igrave;nh biển</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">250</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 213px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Kg</span></p></td></tr></tbody></table><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; text-align: center"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large"><strong><span style="text-decoration: underline">C&Aacute;C LOẠI KH&Aacute;C</span></strong></span></p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><tbody><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">T&Ecirc;N H&Agrave;NG</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">GI&Aacute;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">ĐƠN VỊ T&Iacute;NH</span></p><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Sụn g&agrave;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">190</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Lưỡi vịt</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">230</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">G&acirc;n nai</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">125</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Lạp xưởng t&ocirc;m</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">230</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">B&agrave;n tay c&aacute; sấu</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">125</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">G&acirc;n đ&agrave; điểu</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">120</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">V&uacute; d&ecirc;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">135</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Chả c&aacute; măng</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">300</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">B&ecirc; thui</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">250</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">B&ograve; tơ Củ Chi</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">250</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Sụn đ&agrave; điểu</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">120</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Ng&oacute;n đ&agrave; điểu</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">120</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Mắt c&aacute; ngừ</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">90</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">Trứng c&aacute; thu</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">80</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 253px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&aacute; th&aacute;c l&aacute;c</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 173px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">250</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 184px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">kg</span></p></td></tr></tbody></table><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; text-align: center"><strong><span style="text-decoration: underline"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;</span><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&Aacute;C LOẠI ỐC SỐNG</span></span></strong></p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><tbody><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 190px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">ốc v&uacute; n&agrave;ng</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 178px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">130</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 175px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 190px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">ốc n&oacute;n</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 178px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">70</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 175px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 190px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">ốc t&ugrave; v&agrave;</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 178px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">110</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 175px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 190px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">ốc b&agrave;n tay</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 178px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">90</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 175px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 190px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">ốc mặt trăng</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 178px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">70</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 175px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 190px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">ốc tai tượng</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 178px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">70</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 175px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 190px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">ốc b&ocirc;ng,ốc cối</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 178px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">110</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 175px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kg</span></p></td></tr><tr><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 190px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">ốc đỏ</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 178px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">120</span></p></td><td valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 175px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kg</span></p></td></tr><tr><td colspan="3" valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 542px"><p align="center" style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">S&ograve; huyết,ngh&ecirc;u,ốc len,s&ograve; điệp,ốc hương,s&ograve; l&ocirc;ng,ốc nhung,ốc gai,chem ch&eacute;p,ốc gi&aacute;c,ốc m&oacute;ng tay&hellip;gi&aacute; thay đổi mỗi ng&agrave;y</span></p></td></tr><tr><td colspan="3" valign="top" style="font-family: Arial, Tahoma; width: 542px"><p style="margin: 16px 0px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;</span></p></td></tr></tbody></table><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large"><em>*NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CUNG CẤP TH&Ecirc;M C&Aacute;C LOẠI C&Aacute; XUẤT KHẨU NHƯ</em>:C&Aacute; ĐỔNG SỘP,C&Aacute; ĐỔNG CỜ,C&Aacute; HỐ,C&Aacute; DŨA,C&Aacute; CHỈ V&Agrave;NG,MỰC KH&Ocirc;,C&Aacute; ĐỤC,C&Aacute; BỚP,C&Aacute; MỐI,C&Aacute; NGỪ ĐẠI DƯƠNG,C&Aacute; ĐUỐI,C&Aacute; K&Igrave;M,T&Ocirc;M S&Uacute;,BABY BẠCH TUỘC,T&Ocirc;M MŨ NI TRẮNG&hellip;.</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large"><strong><em><span style="text-decoration: underline">Địa Chỉ</span></em><em>:</em></strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large"><strong><em>* 146 b&agrave;nh văn tr&acirc;n,phường 7,quận t&acirc;n b&igrave;nh,TPHCM,</em></strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large"><strong><em>* khu 4a cảng c&aacute; long hải,th&agrave;nh phố vũng ta&ugrave;</em></strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><em><span style="line-height: 36px; font-size: x-large"><strong>0903117500 (gặp Hồng) hoặc 0925641607</strong></span></em></p><p class="p_last" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>&nbsp;<a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/zmb1354194468.gif"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_zmb1354194468.gif" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/hof1354194549.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_hof1354194549.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/zne1354194482.JPG"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_zne1354194482.JPG" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/wco1354194516.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_wco1354194516.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/ygy1354194575.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_ygy1354194575.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/bci1354194838.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_bci1354194838.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/dbd1354194832.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_dbd1354194832.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/wja1354194858.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_wja1354194858.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="color: #e97d13" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/pva1354194850.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_pva1354194850.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/buv1356523401.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_buv1356523401.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/gjo1354194871.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_gjo1354194871.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/xsb1356523706.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_xsb1356523706.jpg" border="0" /></a></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vu hong
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0903117500 - Fax:
- email:
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận