Bán hạt giống cây chùm ngây tại Hà Nội

  • Thread starter Nonghhd
  • Ngày gửi
N

Nonghhd

Guest
#1
<p><font size="4">Hi<font size="4">ện ch<font size="4">&uacute;ng t<font size="4">&ocirc;i c<font size="4">&oacute; ph<font size="4">&acirc;n ph<font size="4">ối h<font size="4">ạt gi<font size="4">ống c<font size="4">&acirc;y Ch</font></font></font></font></font></font></font></font>&ugrave;m Ng<font size="4">&acirc;y t<font size="4">ại H<font size="4">&agrave; N<font size="4">ội cho<font size="4"> c<font size="4">&ocirc;ng ty Gi<font size="4">ống c<font size="4">&acirc;y tr<font size="4">ồng Mi<font size="4">ền Nam.</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p><font size="4">H<font size="4">ạt <font size="4">đ<font size="4">ảm b<font size="4">ảo ch<font size="4">ất l<font size="4">ư<font size="4">ợng cao, t<font size="4">ỷ l<font size="4">ệ n<font size="4">ảy m<font size="4">ầm 90%.</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p><font size="4">Gi<font size="4">&aacute; b<font size="4">&aacute;n: 4.000 <font size="4">đ/h<font size="4">ạt.</font></font></font></font></font></p><p><font size="4">Li<font size="4">&ecirc;n h<font size="4">ệ<font size="4"> s<font size="4">ố <font size="4">đi<font size="4">ện tho<font size="4">ại: 0983221065.</font></font></font></font></font></font></font></font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Hữu Tuấn
- Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại: 0983221065 - Fax:
- email: huutuan0986@gmail.com
 

Đối tác


Top