Ban hat giong muong hoang yen (Bocap nuoc) (Cassia fistula)

truong2684

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung tam KHSXLN Dong Bac Bo
- Địa chỉ: Ngoc Thanh, Phuc Yen, Vinh Phuc
- Tel, Fax:
- Email:
================================

Ai can mua hạt giong muong hoang yen xin lien he:
Nguyen Van Truong
Dien thoai: 0973853599
 
Top