Bán Hạt, Hom giống Cây Chùm ngây!(Giao hàng toàn Quốc)

  • Thread starter hoangleminh
  • Ngày gửi
hoangleminh

hoangleminh

http://caychumngay.com
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH LÊ HOÀNG
- Địa chỉ: xã Tân Thuận huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận
- Tel, Fax: 0983.86.87.79
- email: caychumngay@yahoo.com.vn
================================

<font face="Times New Roman"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH </strong><strong>L&Ecirc; HO&Agrave;NG !<br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">Địa chỉ: Th&ocirc;n Hiệp Phước &ndash; x&atilde; T&acirc;n Thuận &nbsp;<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">huyện H&agrave;m Thuận Nam &ndash; tỉnh B&igrave;nh Thuận.<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman">Giao h&agrave;ng To&agrave;n Quốc!<strong><br /></strong></font><strong>UY T&Iacute;N CHẤT LUỢNG<br /></strong><strong><span /></strong><strong><u>Đặt biệt:</u></strong><strong><br /></strong><strong><em>D&ugrave;ng cho người ăn chay</em></strong><strong><em><br /></em></strong><strong><u><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></u></strong><font face="Times New Roman"><strong><u>Phone</u></strong><strong>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;0983.86.87.79 gặp Mr. Minh.<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong><u>Email</u></strong><strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><a href="mailto:Caychumngay@yahoo.com.vn"><em>Caychumngay@yahoo.com.vn</em></a>;<strong><br /></strong></font><span />K&iacute;nh Ch&uacute;c gia đ&igrave;nh Qu&yacute; kh&aacute;ch sức khỏe, an lạc, th&agrave;nh c&ocirc;ng, mọi việc như &yacute;.<br />* <strong><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY </font></strong>ch&uacute;ng t&ocirc;i Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng trong thời gian qua, đ&atilde; quan t&acirc;m, chia sẽ trong việc tạo điều kiện thuận lợi, tạo uy t&iacute;n cho Doanh nghiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i. <br />Lời tri &acirc;n ch&acirc;n th&agrave;nh nhất gửi đến Qu&yacute; tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; mua Hạt giống, hom v&agrave; được tặng hạt giống C&acirc;y Ch&ugrave;m ng&acirc;y với mục đ&iacute;ch d&ugrave;ng l&agrave;m rau sạch cho gia đ&igrave;nh v&agrave; l&agrave;m dược liệu trị bệnh. <br /><span /><strong>* Phương ch&acirc;m của </strong><strong><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY</font></strong><strong>: Chia sẻ niềm vui cho mọi người. <br /></strong><span />Hiện nay <strong><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY </font></strong>L&ecirc; Ho&agrave;ng đang cung cấp:<br /><span />* <strong><u>Hạt giống:</u></strong> ( Chất lượng &gt;90%): <br />- Từ 50 - 100 hạt gi&aacute; 2.000đ/hạt ( Khuyến m&atilde;i 10 hạt).<br />- Tr&ecirc;n 100 hạt gi&aacute; 1.500d/hạt (Khuyến m&atilde;i 20 hạt). <br />- Từ 100 hạt - 500 hạt gi&aacute;: 1.000đ/hạt (Khuyến m&atilde;i 30 hạt)<br />- Tr&ecirc;n 500 hạt &ndash; 1.000 hạt gi&aacute;: 800 đ/hạt (Khuyến m&atilde;i 50 hạt)<br /><span />* <strong><u>Hom</u></strong> (C&acirc;y giống ): Qu&yacute; kh&aacute;ch cần số lượng c&acirc;y bao nhi&ecirc;u cũng c&oacute;.<br /><span />*<strong> </strong><strong><u>Đặt biệt</u></strong>: C&oacute; cung cấp rể C&acirc;y Ch&ugrave;m ng&acirc;y. <br />&nbsp;<br /><strong><em>Thời gian khuyến m&atilde;i từ ng&agrave;y <u>01/12/2009</u> đến ng&agrave;y <u>01/03/2010</u>.</em></strong><br />&nbsp;<font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></font>Tr&acirc;n trọng cảm ơn.<br />Th&acirc;n ch&agrave;o!<br />
 

Quảng cáo

Top