BÁN HEO RỪNG GIỐNG - BÌNH ĐỊNH

  • Thread starter heorung7xuan
  • Ngày gửi
H

heorung7xuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Thanh Sang
- Địa chỉ: Phù Mỹ, BÌNH ĐỊNH
- Tel, Fax: 0913604099 ::: FaX
- email: heorung7xuan@gmail.com
================================

<h1 align="center">TRẠI HEO RỪNG LAI <em>BẢY XU&Acirc;N</em><br /></h1><h1><em><u>Cung cấp:<br /></u></em></h1><h1>- HEO RỪNG NU&Ocirc;I GIỐNG 8-15kg/con<br /></h1><h1>- HEO RỪNG NU&Ocirc;I THỊT v&agrave; HEO THỊT NGUY&Ecirc;N CON<br /></h1><h1>- G&Agrave; H&rsquo;M&Ocirc;NG GIỐNG - THỊT<br /></h1><h1>- Gi&aacute; cạnh tranh nhất khu vực miền Trung:<br /></h1><em><font size="3">+ Heo giống loại &lt;10kg/con, gi&aacute;: 220.000đ/kg (4 th&aacute;ng tuổi)<br /></font></em><em><font size="3">+ Heo giống loại 10-15kg/con, gi&aacute;: 200.000đ/kg (5-6 th&aacute;ng tuổi)<br /></font></em><em><font size="3">+ Heo giống loại &gt;15kg/con, gi&aacute;: 180.000đ/kg (&gt;6 th&aacute;ng tuổi)<br /></font></em><em><font size="3">+ Heo nu&ocirc;i thịt loại 10-15kg/con, gi&aacute;: 90.000đ/kg<br /></font></em><em><font size="3">+ Heo thịt loại 16-25kg/con, gi&aacute;: 70.000đ/kg<br /></font></em><em><font size="3">+ Heo thịt loại &gt;25kg/con, gi&aacute;: 60.000đ/kg<br /></font></em><em><font size="3">Số lượng mua từ 15-20con: giảm gi&aacute; 10%<br /></font></em><h1>- Chất lượng: Ch&acirc;n cao, m&otilde;m d&agrave;i, bụng thon, lưng thẳng, tai nhỏ, l&ocirc;ng d&agrave;y v&agrave; d&agrave;i &ndash; ch&acirc;n l&ocirc;ng 3 chấu. <br /></h1><h1>- Chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i chu đ&aacute;o<br /></h1><h1>- Trại c&oacute; giấy ph&eacute;p nu&ocirc;i sinh sản v&agrave; sinh trưởng động vật b&aacute;n hoang d&atilde;<br /></h1><h1>- Vận chuyển ngo&agrave;i tỉnh: c&oacute; giấy Kiểm L&acirc;m, giấy Th&uacute; Y, Ho&aacute; đơn thuế<br /></h1><h1>- C&oacute; nhiều d&ograve;ng giống bố để cung cấp, tr&aacute;nh đồng huyết<br /></h1><em><font size="3">K&iacute;nh mời qu&yacute; Kh&aacute;ch tham quan Trại Heo rừng Bảy Xu&acirc;n<br /></font></em><em>-------------------------------------------------------------------------------------------<br /></em><em>Địa chỉ: </em>Th&ocirc;n Tr&agrave; Lương - Mỹ Trinh - Ph&ugrave; Mỹ - B&igrave;nh Định<em><br /></em><em>Điện thoại: </em>056.3776161 &ndash; 056.2219221 &ndash; <em>Li&ecirc;n hệ: </em>Kỹ sư Sang 0913604099<em><br /></em><em>Email: </em>heorung7xuan@gmail.com<em><br /></em><br /><p><font size="3">&nbsp;</font></p><br />
 

#2
hi anh Sang


Gà H'mông giống anh bán thế nào?

Tuổi và giá của mỗi loại như thế nào?

tôi đang xây dưng chuồng trại nuôi heo rừng, qua tết sẽ ra tham quan trang trại của anh và mua con giống. tôi ở Phú Yên.

thân
 
Top