BÁN HEO RỪNG LAI CÁC LOẠI

  • Thread starter Nguyá»…n Kim Phụng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Kim Phụng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Kim Phụng
- Địa chỉ: ấp An Bình , xã An Tịnh, huyện Trãng Bàng, tỉnh Tây Ninh
- Tel, Fax: 0902502168 - 0908277435 ::: FaX 066 3876126
- email: phung_nguyenkim@yaho.com
================================

<p><span style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: Tahoma,Arial,sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px" class="Apple-style-span"><span style="font-family: Arial" class="Apple-style-span">Trại heo rừng ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n một số lượng heo rừng rặc </span></span></p><p><span style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: Tahoma,Arial,sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px" class="Apple-style-span"><span style="font-family: Arial" class="Apple-style-span"><br />Đ&acirc;y l&agrave; loại heo được sinh ra từ bố mẹ đều l&agrave; heo rừng TH&Aacute;I LAN. Loại heo n&agrave;y rất ph&ugrave; hợp cho c&aacute;c trại đang nu&ocirc;i heo lai ĐIỀU KIỆN KH&Iacute; HẬU VIỆT NAM. ĐẶC BIỆT KH&Ocirc;NG MẮCỊ BỆNH&nbsp; DỊCH LỢN TAI XANH NHƯ HEO NH&Agrave; HEO. </span></span></p><p><span style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: Tahoma,Arial,sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px" class="Apple-style-span"><span style="font-family: Arial" class="Apple-style-span">GI&Aacute; TỪ .<br /><br />Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; HEO GIỐNG RẶC&nbsp; rất th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c trại đang nu&ocirc;i heo rừng lai <br />Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng b&aacute;n một số heo rừng lai đẹp gi&aacute; từ 1triệu/con loại mới t&aacute;ch mẹ.<br /></span></span><span style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: Tahoma,Arial,sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px" class="Apple-style-span"><span style="font-family: Arial" class="Apple-style-span">C&Oacute; GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M </span></span></p><p><span style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: Tahoma,Arial,sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px" class="Apple-style-span"><span style="font-family: Arial" class="Apple-style-span">NẾU ĐI NH&Agrave; XA CH&Uacute;NG TỘI C&Oacute; GIẤY ĐI ĐƯỜNG</span></span><br /><span style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: Tahoma,Arial,sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px" class="Apple-style-span"><span style="font-family: Arial" class="Apple-style-span"><br /><br />Trại đang ở ấp An B&igrave;nh , x&atilde; An Tịnh, huyện Tr&atilde;ng B&agrave;ng, tỉnh T&acirc;y Nin<br /><br />Điện thoại :0902 502 168 - 0908 277 435<br /></span></span></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx