bán kỳ đà, kỳ nhong

  • Thread starter Trần Ngọc Thái
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Ngọc Thái

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Ngọc Thái
- Địa chỉ: xã Ngọc Định , HUYỆN đỊNH qUÁN, TỈNH ĐồNG Nai
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: ngọcthai1984
================================

<p class="style1" align="center"><strong><font size="3">TRẠI KỲ Đ&Agrave;-KỲ NHONG</font></strong></p><p class="style1" align="center"><font size="2">CẦN B&Aacute;N GIỐNG V&Agrave; THỊT KỲ Đ&Agrave;, KỲ NHONG CHO C&Aacute;C HỘ MUỐN CHĂN NU&Ocirc;I ĐỘNG VẬT HAONG D&Atilde; V&Agrave; C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU MUỐN MUA THỊT KỲ Đ&Agrave;, KỲ NHONG :</font></p><p align="center"><font size="3"><strong>LI&Ecirc;N HỆ : ĐỊA CHĨ: TRẦN NGỌC TH&Aacute;I</strong></font></p><p class="style1"><font size="3"><strong>ẤP HO&Agrave; TRUNG, X&Atilde; NGỌC ĐỊNH, HUYỆN ĐỊNH QU&Aacute;N, TỈNH ĐỒNG NAI</strong></font></p><p><font size="5">SĐT: 0986082212 </font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top