Bán lợ­n rừng (giống và thươ­ng phẩm) Thái Lan thuần chủng; Nhận phục vụ nhu cầu thịt lợ­n rừ­ng Tết

  • Thread starter CTY TNHH TMẠI & ĐTU VÂN ANH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTY TNHH TMẠI & ĐTU VÂN ANH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH TMẠI & ĐTU VÂN ANH
- Địa chỉ: Xóm 7, thôn Đống, Cổ Nhuế, T­ù­ Liêm, Hà Nội
- Tel, Fax: 04 22451355: FaX: 04 37551214
- email: quynh-anh@van-anh.com.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Đầu tư&shy; V&acirc;n Anh - l&agrave; đơ&shy;n vị phối hợ&shy;p vớ&shy;i Viện Chă&shy;n nu&ocirc;i Quốc gia th&shy;ực hiện c&aacute;c đề t&agrave;i khoa học, trong đ&oacute; c&oacute; đề t&agrave;i &quot;Thuần&nbsp;dưỡng v&agrave; Bảo tồn giống lợn rừng Th&aacute;i Lan&quot; - đang b&aacute;n lợn rừng Th&aacute;i Lan giống v&agrave; thương phẩm với đủ c&aacute;c loại trọng lượng v&agrave; lứa tuổi. C&aacute;c đổi tượng n&agrave;y đang được nu&ocirc;i dưỡng tại Trang trại S&oacute;c Sơn của C&ocirc;ng ty theo quy tr&igrave;nh do Viện Chăn nu&ocirc;i khuyến c&aacute;o. 100% nguồn giống của C&ocirc;ng ty được Viện Chăn nu&ocirc;i cung cấp, chứng nhận v&agrave; tư vấn trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng; được Viện Chăn nu&ocirc;i Quốc gia v&agrave; Chi cục Kiểm l&acirc;m S&oacute;c Sơn chứng nhận về nguồn gốc v&agrave; chất lượng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận tư vấn cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; những ai quan t&acirc;m về c&aacute;ch chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng giống n&agrave;y. Gi&aacute; th&agrave;nh cạnh tranh.</p><p>Nh&acirc;n dịp Tết Canh Dần, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận phục vụ c&aacute;c nhu cầu của mọi đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; mong muốn thưởng thức đặc sản lợn rừng, mang lại sức khỏe, may mắn cho cả năm.</p><p>Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận tư vấn v&agrave; tham gia x&acirc;y dựng c&aacute;c để t&agrave;i, dự &aacute;n khoa học với mọi quy m&ocirc; theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Nhận li&ecirc;n danh, li&ecirc;n kết với c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu để thực hiện c&aacute;c đề t&agrave;i khoa học v&agrave; triển khai c&aacute;c dự &aacute;n kinh doanh.</p><p>Địa chỉ li&ecirc;n hệ: C&Ocirc;NG TY TNHH THƯƠNG MẠI V&Agrave; ĐẦU TƯ V&Acirc;N ANH</p><p>X&oacute;m 7, th&ocirc;n Đống, Cổ Nhuế, Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội</p><p>Điện thoại: 04 22451355, Fax: 04 37551214</p><p>Website (thử nghiệm): http://<a href="mailto:van-anh@com.vn">van-anh.com.vn</a>, http://<a href="mailto:van-anh@com">van-anh.com</a></p><p>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I&nbsp; XIN CH&Acirc;N TH&Agrave;NH C&Aacute;M ƠN SỰ QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CỦA C&Aacute;C BẠN.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top