BÁN LỢN MÁN - LỢN MẸT - LỢN CẮP NÁCH

  • Thread starter ĐỖ QUANG MINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

ĐỖ QUANG MINH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ QUANG MINH
- Địa chỉ: thôn miếu gỗ - xã ngọc thanh -thị xã phúc yên - tỉnh vĩnh phúc
- Tel, Fax: 02116516368 -0974004686 - 0912746619 ::: FaX
- email:
================================

<p><strong><font size="3">B&Aacute;N LỢN M&Aacute;N - LỢN MẸT - LỢN CĂP N&Aacute;CH</font></strong></p><p><strong><font size="3">cơ sở chăn nu&ocirc;i động vật hoang d&atilde; : CẨM MINH</font></strong></p><p><strong><font size="3">h&agrave;ng thương phẩm chất lượng cao</font></strong></p><p><strong><font size="3">li&ecirc;n hệ : ANH MINH th&ocirc;n miếu gỗ - x&atilde; ngọc thanh - thị x&atilde; ph&uacute;c y&ecirc;n - tỉnh vĩnh ph&uacute;c</font></strong></p><p><strong><font size="3">dt :02116516368 - 0974004686 0912746619</font></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top