bán lợn rừng miền bắc

  • Thread starter tungyendinh
  • Ngày gửi
T

tungyendinh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tungyendinh
- Địa chỉ: xã định liên huyện yên định tỉnh thanh hóa
- Tel, Fax: 0372219035 ::: FaX
- email: tung@.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; trại nu&ocirc;i đang cung cấp c&aacute;c loại lứa tuổi lợn rừng thuần chủng 100% v&agrave; lợn rừng th&aacute;i lan với số lượng nhiều gi&aacute; cả cạnh tranh hợp l&yacute; giẻ nhất miền bắc với tr&ecirc;n 3 năm kinh nghiệm nu&ocirc;i lợn rừng qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ c&oacute; con giống bảo đam chất lượng bảo hanh đen khi con gi&ocirc;ngsinh sản trại nu&ocirc;i sẻ thu mua lại sản phẩm đầu ra cho kh&aacute;ch h&agrave;ng với số lượng v&ocirc; hạn qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu8 cầu nu&ocirc;i lợn rừng h&atilde;y đến với chung t&ocirc;i</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; đặc biệt gi&aacute; b&aacute;n thấp hơn thị trường miền bắc từ 300-500.000/đ/con giống.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cung cấp đầy đủ mọi giấy tờ li&ecirc;n quan như giấy kiểm l&acirc;m&nbsp; kiểm dịch&nbsp; kỉ thuật nu&ocirc;i lợn rừng </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; li&ecirc;n hệ: anh t&ugrave;ng - điện thoại :01662880833</p>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tungyendinh
- Địa chỉ: xã định liên huyện yên định tỉnh thanh hóa
- Tel, Fax: 01662880833 ::: FaX
- email: tung@.com.vn
================================

<h2>&nbsp; b&aacute;n lợn rừng thuần chủng 100% : lợn rừng th&aacute;i lan gi&aacute; giẻ số lượng nhiều chi tiết li&ecirc;n hệ anh t&ugrave;ng: điện thoại :01662880833</h2><p>&nbsp;&nbsp; </p>
 


Back
Top