Bán lợn rừng Thái Lan giống và thương phẩm; nhận phục vụ nhu cầu thưởng thức lợn rừng xuân Canh Dần

  • Thread starter CÔNG TY TNHH TMẠI & Đ.TƯ VÂN ANH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY TNHH TMẠI & Đ.TƯ VÂN ANH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH TMẠI & Đ.TƯ VÂN ANH
- Địa chỉ: Xóm 7, thôn Đống, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
- Tel, Fax: (04) 22451355, 0982196226 ::: FaX
- email:
================================

<strong><font size="3"><font face="Times New Roman">B&aacute;n lợn rừng (Giống v&agrave; thương phẩm) Th&aacute;i Lan thuần chủng &ndash; Nhận phục vụ c&aacute;c y&ecirc;u cầu thưởng thức lợn rừng cho Xu&acirc;n Canh Dần 2010<br /></font></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại &amp; Đầu tư V&acirc;n Anh - l&agrave; đơn vị phối hợp với Viện Chăn nu&ocirc;i Quốc gia thực hiện c&aacute;c đề t&agrave;i khoa học, trong đ&oacute; c&oacute; đề t&agrave;i &ldquo;Ph&aacute;t triển v&agrave; thuần dưỡng giống n rừng Th&aacute;i Lan thuần chủng&rdquo; &ndash; đang b&aacute;n lợn rừng Th&aacute;i Lan (giống v&agrave; thương phẩm) với đủ c&aacute;c loại trọng lượng v&agrave; lứa tuổi. Giống được Viện Chăn nu&ocirc;i Quốc gia cung cấp, tư vấn trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng; được Viện Chăn nu&ocirc;i quốc gia v&agrave; Chi cục Kiểm l&acirc;m S&oacute;c Sơn (H&agrave; Nội) chứng nhận về nguồn gốc v&agrave; chất lượng. Kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; những ai quan t&acirc;m sẽ được nh&acirc;n vi&ecirc;n d&agrave;y dặn kinh nghiệm v&agrave; đội ngũ chuy&ecirc;n gia của ch&uacute;ng t&ocirc;i tư vấn về c&aacute;c tập t&iacute;nh sinh trưởng, sinh sản, qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng giống lợn n&agrave;y. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 100 đầu n&aacute;i, đ&aacute;p ứng đủ nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng; Khi mua h&agrave;ng, c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được b&agrave;n giao đầy đủ l&yacute; lịch con giống, chứng nhận của Kiểm l&acirc;m v&agrave; c&aacute;c h&oacute;a đơn, chứng từ cần thiết; Gi&aacute; th&agrave;nh cạnh tranh.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Nh&acirc;n dịp xu&acirc;n Canh Dần 2010, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận đ&aacute;p ứng nhu cầu của c&aacute;c bạn muốn thưởng thức hương vị của lợn rừng với mong muốn mang lại sức khỏe v&agrave; may mắn trong năm cho to&agrave;n gia đ&igrave;nh v&agrave; người th&acirc;n.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Ngo&agrave;i lợn rừng, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận tư vấn v&agrave; tham gia x&acirc;y dựng c&aacute;c đề t&agrave;i v&agrave; dự &aacute;n khoa học&nbsp; ở mọi cấp theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Nhận li&ecirc;n danh, li&ecirc;n kết với c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; nhu cầu để thực hiện c&aacute;c đề t&agrave;i khoa học v&agrave; triển khai c&aacute;c dự &aacute;n kinh doanh.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Địa chỉ li&ecirc;n hệ: C&Ocirc;NG TY TNHH THƯƠNG MẠI &amp; ĐẦU TƯ V&Acirc;N ANH</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">X&oacute;m 7, th&ocirc;n Đống, Cổ Nhuế, Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Điện thoại: 04 &ndash; 22451355, 0982196226</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Fax: 04 &ndash; 37551214</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Website (đang thử nghiệm): http:// van-anh.com.vn, </font><a href="http://van-anh.com/"><font face="Times New Roman" color="#0000ff" size="3">http://van-anh.com</font></a></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Mời c&aacute;c bạn tham quan Trang trại S&oacute;c Sơn của C&ocirc;ng ty tại địa chỉ: Th&ocirc;n Thanh Sơn, x&atilde; Minh Ph&uacute;, huyện S&oacute;c Sơn, TP H&agrave; Nội.</font></p>CH&Acirc;N TH&Agrave;NH C&Aacute;M ƠN SỰ QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CỦA C&Aacute;C BẠN!
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top