Bán lườn cá ngừ, mắt cá ngừ,bao tử cá ngừ, thịt cá ngừ, gân cá ngừ

  • Thread starter Hồng Phúc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hồng Phúc

Guest
#1
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="431"> <tbody><tr style="height: 43px"> <td style="height: 43px; width: 260px" class="xl32" colspan="3">CỬA H&Agrave;NG THỦY SẢN SAO BIỂN</td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px" class="xl36" colspan="3">Địa chỉ: Thủ Đức - TP HCM</td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td style="height: 26px" class="xl35" colspan="3">Chuy&ecirc;n kinh doanh sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c mặt h&agrave;ng thủy sản</td> </tr> <tr style="height: 17px"> <td style="height: 17px" class="xl25"><br /></td> <td class="xl24"><br /></td> <td class="xl25"><br /></td> </tr> <tr style="height: 17px"> <td style="border-bottom: 0.5pt solid black; height: 34px" class="xl33" rowspan="2">STT</td> <td style="border-bottom: 0.5pt solid black" class="xl33" rowspan="2">MẶT H&Agrave;NG</td> <td style="border-bottom: 0.5pt solid black" class="xl33" rowspan="2">GI&Aacute; B&Aacute;N (ĐỒNG/KG)</td> </tr> <tr style="height: 17px"> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">1</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl27">Mắt c&aacute; ngừ đại dương</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">23,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">2</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl27">Bao tử c&aacute; ngừ đại dương</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">25,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">3</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl27">Lườn c&aacute; ngừ đại dương</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">35,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">4</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl30">G&acirc;n c&aacute; ngừ đại dương</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">25,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">5</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl30">Trứng c&aacute; ngừ đại dương</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">30,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">6</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl27">Thịt vụn c&aacute; ngừ đại dương</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">25,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">7</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl30">Thịt đu&ocirc;i c&aacute; ngừ&nbsp;</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">50,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">8</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl30">Trứng c&aacute; dũa</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">33,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">9</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl30">Đầu c&aacute; hồi</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">30,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">10</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl30">Sụn cờ kiếm</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">29,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">11</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl30">Lườn cờ g&ograve;n</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">40,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">12</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl30">Lườn cờ g&ograve;n</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">37,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">13</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl30">Đu&ocirc;i c&aacute; ngừ đại dương</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">20,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">14</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl31">Tim c&aacute; ngừ đại dương</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">25,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">15</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl31">Sụn cờ g&ograve;n</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">20,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">16</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl30">Ức c&aacute; thu</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">20,000</td> </tr> <tr style="height: 20px"> <td style="height: 20px; border-top: medium none" class="xl26">17</td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl30">Lườn c&aacute; thu</td> <td align="right" style="border-top: medium none; border-left: medium none" class="xl28">49,000</td> </tr> </tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồng Phúc
- Địa chỉ: Thủ Đức - TP HCM
- Điện thoại: 0906598137 - Fax:
- email: saobienseafood@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx