Bán Magiê Sulphate ( MgSO4)và Potassium Chlorate (KCLO3)

  • Thread starter CTY CP.DV-SX-XNK BÃŒnh Tây.
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTY CP.DV-SX-XNK BÌnh Tây.

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY CP.DV-SX-XNK BÌnh Tây.
- Địa chỉ: 222-222A Hậu giang ,P9/Q6 TP.HCM
- Tel, Fax: 39606813-39690320 ::: FaX 39606345
- email: thong0702@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="2">CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; 2 mặt h&agrave;ng ( nhập từ Trung Quốc)chất lượng cao:</font></p><p><font size="2">1/- Magi&ecirc; Sulphate (MgSO4) 99.5%: gi&aacute; giao tại kho TP.HCM c&oacute; VAT : 2.000đ/kg.</font></p><p><font size="2">2/- Potassium Chlorate (KCLO3) 99.5% gi&aacute; giao tại kho TP.HCM c&oacute; VAT: 21.000đ/kg</font></p><p><font size="2">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhập ph&acirc;n hữu cơ NEEM OILCAKE từ Ấn Độ chất lượng rất tốt : sử dụng cho c&acirc;y ăn tr&aacute;i, c&agrave;ph&ecirc;, cao su, điều, hồ ti&ecirc;u, rau m&agrave;u, hoa , l&uacute;a cho năng suất rất cao,&nbsp; tăng độ ph&igrave; nhi&ecirc;u của đất, c&acirc;y kh&aacute;ng được s&acirc;u bệnh.</font></p><p><font size="2">Sản phẩm NEEM OILCAKE được sản xuất tử c&acirc;y NEEM v&agrave;&nbsp; c&aacute;c th&agrave;nh phần kh&aacute;c.</font></p><p><font size="2">Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với: A.Th&ocirc;ng - 0987.510.818</font></p><p><font size="2">Rất h&acirc;n hạnh</font></p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top