Bán mai tết 2011, cho thuê mai tết 2011, Vườn Mai, Hoa Mai, Mai Kiểng

  • Thread starter vuonmaibaminh
  • Ngày gửi
V

vuonmaibaminh

Guest
#1
<font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Calibri"><strong><font size="6">Vườn</font></strong><strong><font size="6"> Mai Ba Minh [Thủ Đức]</font> </strong></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Calibri"><font size="4">Địa chỉ: 472/2 Kha Vạn C&acirc;n (số cũ 105/4), p.HBC, q. Thủ Đức (c&aacute;ch cầu G&ograve; Dưa 200m)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="4"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Calibri"><font size="4">Số điện thoại:&nbsp; 37269686&nbsp; &ndash;&nbsp; 0913106116 -&nbsp; 0908622723 </font></font></p><font face="Times New Roman" size="4"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="4" /></p><font face="Calibri" size="4"><font face="Times New Roman" size="4"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="4">Chuy&ecirc;n :</font></p><font face="Times New Roman" size="4"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpFirst"><font size="4">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Calibri">Mua b&aacute;n, trao đổi c&aacute;c loại Mai v&agrave;ng ng&agrave;y tết gi&aacute; cực tốt.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="4"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="4">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Calibri">Mai đ&atilde; gh&eacute;p giống nhiều c&aacute;nh, hoa to, l&acirc;u t&agrave;n. Được trồng v&agrave; chăm s&oacute;c tại Quận Thủ Đức. Nhiều gốc lớn c&oacute; d&aacute;ng đẹp, chậu gh&eacute;p s&agrave;nh, tạo d&aacute;ng c&ocirc;ng phu. Hướng dẫn chăm s&oacute;c c&acirc;y miễn ph&iacute;, tận t&igrave;nh.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="4"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="4">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Calibri">Nhận k&yacute; gởi, chăm s&oacute;c, tạo d&aacute;ng Mai v&agrave;ng v&agrave; Mai gh&eacute;p sau Tết. </font></font></p><font face="Times New Roman" size="4"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="4">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Calibri">Nhận hợp đồng chăm s&oacute;c&nbsp; Mai v&agrave; vận chuyển c&acirc;y tận nh&agrave; theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="4"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="4">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Calibri">Cho thu&ecirc; Mai phục vụ nhu cầu trang tr&iacute; nh&agrave; cửa, c&ocirc;ng ty, văn ph&ograve;ng trong dịp Tết.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="4"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="4">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Calibri">Nhận đặt Mai xử l&yacute; b&ocirc;ng sớm xuất đi H&agrave; Nội.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="4"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpLast"><font size="4">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Calibri">Đặc biệt c&aacute;c dịch vụ mua b&aacute;n cho thu&ecirc;, dưỡng gh&eacute;p c&acirc;y Mai V&agrave;ng ng&agrave;y Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n theo y&ecirc;u cầu.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="4"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="4">K&iacute;nh mời Qu&yacute; kh&aacute;ch đến tham quan v&agrave; lựa chọn cho m&igrave;nh c&acirc;y mai ưng &yacute;. Ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch năm mới nhiều May mắn &amp; Thịnh vượng</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="4" /></p><font face="Calibri" size="4"><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> <a title="100_1633 by oziekijuto, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/91238571@N00/6295279150/"><img width="640" height="480" alt="100_1633" src="http://farm7.static.flickr.com/6095/6295279150_a2d90973d5_z.jpg" border="0" /></a> <a title="100_1604 by oziekijuto, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/91238571@N00/6295277764/"><img width="640" height="480" alt="100_1604" src="http://farm7.static.flickr.com/6228/6295277764_3ff265f1eb_z.jpg" border="0" /></a> <a title="100_1602 by oziekijuto, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/91238571@N00/6294747379/"><img width="640" height="480" alt="100_1602" src="http://farm7.static.flickr.com/6231/6294747379_afa821d1de_z.jpg" border="0" /></a> <a title="100_1634 by oziekijuto, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/91238571@N00/6295279770/"><img width="640" height="480" alt="100_1634" src="http://farm7.static.flickr.com/6105/6295279770_13929fd15d_z.jpg" border="0" /></a> <a title="Size L (6) by oziekijuto, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/91238571@N00/6295307186/"><img width="480" height="640" alt="Size L (6)" src="http://farm7.static.flickr.com/6233/6295307186_9861b14dd9_z.jpg" border="0" /></a> <a title="100_1604 by oziekijuto, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/91238571@N00/6295277764/"><img width="640" height="480" alt="100_1604" src="http://farm7.static.flickr.com/6228/6295277764_3ff265f1eb_z.jpg" border="0" /></a> <a title="PICT020209 (8) by oziekijuto, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/91238571@N00/6324377819/"><img width="640" height="480" alt="PICT020209 (8)" src="http://farm7.static.flickr.com/6120/6324377819_2c2deecc19_z.jpg" border="0" /></a> <a title="PICT3887 by oziekijuto, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/91238571@N00/6325130906/"><img width="480" height="640" alt="PICT3887" src="http://farm7.static.flickr.com/6033/6325130906_9118358987_z.jpg" border="0" /></a> <a title="PICT4028 by oziekijuto, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/91238571@N00/6324377103/"><img width="640" height="480" alt="PICT4028" src="http://farm7.static.flickr.com/6046/6324377103_aaf50c9b01_z.jpg" border="0" /></a> <a title="PICT2564 by oziekijuto, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/91238571@N00/6325130284/"><img width="640" height="480" alt="PICT2564" src="http://farm7.static.flickr.com/6107/6325130284_fd13a58c59_z.jpg" border="0" /></a> <a title="PICT3833 by oziekijuto, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/91238571@N00/6324377603/"><img width="480" height="640" alt="PICT3833" src="http://farm7.static.flickr.com/6229/6324377603_c619f9fde3_z.jpg" border="0" /></a> </font></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ba Minh
- Địa chỉ: 472/2 Kha Vạn Cân, Thủ Đức
- Điện thoại: 37269256 - Fax: 0913106116
- email:
 

Top