Bán ngô hạt sản lượng lớn

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Thanh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Văn Thanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Thanh
- Địa chỉ: Quảng Ngãi
- Tel, Fax: 0935360178 ::: FaX
- email: thanhvn03@gmail.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; sản lượng ng&ocirc; hạt lớn đang t&igrave;m đối t&aacute;c thu mua với sản lượng lơn. </p><p>Sản phẩm: hạt ng&ocirc; lai, m&agrave;u v&agrave;ng độ ẩm dưới 15% </p><p>Đối t&aacute;c n&agrave;o quan t&acirc;m li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i:</p><p>Mr.Thanh</p><p><a href="mailto:thanhvn03@gmail.com">thanhvn03@gmail.com</a></p><p>Cellphone:0935.36.0178</p><p>Tr&acirc;n trọng!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top