ban nguyen lieu thua an chan nuoi

  • Thread starter cong ty TNHH kim Nghia
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

cong ty TNHH kim Nghia

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cong ty TNHH kim Nghia
- Địa chỉ: tan Binh , TPHCM
- Tel, Fax: ::: FaX 39748677
- email: nguyentrang013692yahoo.com
================================

<font size="3"><font face="Times New Roman">K&iacute;nh gửi qu&yacute; c&ocirc;ng ty,<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Hiện nay , ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; số lượng </font><strong>h&egrave;m bia sấy kh&ocirc; chất lượng cao</strong><font size="3"> , khả năng cung cấp số lượng lớn tr&ecirc;n 100 tấn / th&aacute;ng , giao h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng .<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">H&egrave;m bia sấy kh&ocirc; loại thức ăn được sử dụng trong ng&agrave;nh&nbsp;chăn nu&ocirc;i v&agrave; ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i rất phổ biến v&agrave; mang lại hiệu quả cao .<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;H&egrave;m bia sấy kh&ocirc;cũng l&agrave; <strong>loại nguy&ecirc;n liệu vượt trội hơn c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c , cụ thể l&agrave; c&aacute;m gạo .</strong><br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;Chất lượng của h&egrave;m bia được thể hiện như sau :<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><font size="3">1.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Protein : 25% max <br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">2.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Độ ẩm : 85 max <br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">3.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Gi&agrave;u sinh tố nh&oacute;m B , c&oacute; h&agrave;m lượng chất bột , chất đường ,chất xơ cao .<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">4.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Nồng độ xit cao của h&egrave;m gi&uacute;p cho việc ti&ecirc;u ho&aacute; protein tốt hơn .<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">5.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">H&egrave;m bia l&agrave; nguy&ecirc;n liệu tạo m&ugrave;i thơm cho thức ăn <br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">6.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Gi&aacute; : 4 500/ kg ( chưa VAT , giao h&agrave;ng tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TPHCM &nbsp;)<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Rất mong dược sự quan t&acirc;m , v&agrave; đơn đặt h&agrave;ng từ ph&iacute;a qu&yacute; c&ocirc;ng ty .<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">MsTrang <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH Kim Nghĩa <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">tel : 08 39750828 , 0987718857<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">email : <a href="mailto:nguyentrang01369@yahoo.com">nguyentrang01369@yahoo.com</a><br /></font></font>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top