Bán nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - Bột cá, bột huyết, khô đậu

  • Thread starter Thanh Luyến
  • Ngày gửi
T

Thanh Luyến

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Luyến
- Địa chỉ: Số 27 ngõ 2 Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh
- Tel, Fax: 02413.760.167 FaX 02413.760.167
- email: trade.anifeed@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH Ho&agrave;ng Kim Ng&acirc;n, hiện nay đang c&oacute; nhu cầu b&aacute;n c&aacute;c lọai nguy&ecirc;n liệu để chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i. Bột c&aacute;, Mỡ c&aacute;, kh&ocirc; đậu, DCP, Bột xương thịt xuất sứ ki&ecirc;n giang, Nha trang, PERU, số lượng nhiều doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng qu&yacute; vị!</p><p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH HO&Agrave;NG KIM NG&Acirc;N </strong></p><p><strong>Số 27 ng&otilde; 2 Trần Ph&uacute;, Từ Sơn, Bắc Ninh</strong></p><p><strong>Tel: 02413.760167 Fax 02413.760167</strong></p><p><strong>email: </strong><a href="mailto:trade.anifeed@gmail.com"><strong>trade.anifeed@gmail.com</strong></a></p>
 
Back
Top