Bán nhím giống, ban nhim giong, nhim giong

nhimbinhphuoc

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trai nhím Hai Đào
- Địa chỉ: Chơn Thành Bình Phước
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tan_nguyen20032003@yahoo.com
================================

<font><font size="2" face="Verdana">Trại nh&iacute;m Hai Đ&agrave;o<br /><br /> <br /><br /> Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại nh&iacute;m giống, c&oacute; giấy tờ xuất trại hợp lệ do cục kiểm l&acirc;m cấp, gi&aacute; cả phải chăng, nếu c&aacute;c bạn quan t&acirc;m v&agrave; muốn biết th&ecirc;m chi tiết h&atilde;y li&ecirc;n hệ 0906094592 ( Hai Đ&agrave;o)<br /><br /> <br /><br /> trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i ở Chơn Th&agrave;nh- B&igrave;nh Phước, c&aacute;ch tphcm 80 km<br /><br /> <br /><br /> website: www.channuoinhim.weebly.com</font></font>
 


T

tinhthuy2012

Guest
Cung cap nhim giong dam bao chat luong

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trai nhím Tinh Thuy
- Địa chỉ: Quang Ninh
- email:dangthuy220287@gmail.com
================================

Trại nhím Hai ĐàoChuyên cung cấp các loại nhím giống, có giấy tờ xuất trại hợp lệ do cục kiểm lâm cấp, giá cả phải chăng, nếu các bạn quan tâm và muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ 0988468014 ( chi Thuy)
 


Top