ban nhim giong, ban nhim, nhím giống

  • Thread starter nhimbinhphuoc
  • Ngày gửi
N

nhimbinhphuoc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trai nhím Hai Đào
- Địa chỉ: Chơn Thành Bình Phước
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>&nbsp;</p><p><font size="4">Trại Nh&iacute;m Hai Đ&agrave;o<br />chuy&ecirc;n cung cấp nh&iacute;m&nbsp; giống c&oacute; giấy tờ xuất trại hợp lệ do cục kiểm l&acirc;m tỉnh B&igrave;nh Phước cấp, gi&aacute; cả phải chăng, nếu c&aacute;c bạn quan t&acirc;m v&agrave; muốn biết th&ecirc;m chi tiết xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ 0906094592 ( Hai Đ&agrave;o)<br />website : <a target="_blank" href="http://www.channuoinhim.weebly.co/">www.channuoinhim.weebly.co</a>m<br />Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i ở Chơn Th&agrave;nh tỉnh B&igrave;nh Phước c&aacute;ch tphcm 80km</font> <br /></p>
 
Back
Top