Bán nhím giống (giá 2011)

  • Thread starter Nguyển Bé
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyển Bé

Guest
#1
<p>CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG(C&oacute; giấy tờ x&aacute;c định nguồn gốc, giấy ph&eacute;p kinh doanh, giấy ph&eacute;p vận chuyển; Giao, nhận nh&iacute;m giống tại trại hoặc giao tận nơi). -------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>1. Nh&iacute;m giống: 2 th&aacute;ng tuổi, cai sữa, t&aacute;ch mẹ. Trọng lượng khoảng 4kg/cặp (1đực, 1c&aacute;i).Gi&aacute;: 10 triệu đ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>2. Nh&iacute;m giống: 3-4 th&aacute;ng tuổi. Trọng lượng khoảng 3 kg/con (1đực,1c&aacute;i).Gi&aacute;:12 triệu đ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>3. Nh&iacute;m giống: 5 th&aacute;ng tuổi. Trọng lượng khoảng 5 kg/con Gi&aacute;: 09 triệu đ/c&aacute;i, 06 triệu đ/đực&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> Ghi ch&uacute;: Gi&aacute; tr&ecirc;n tại thời điểm th&aacute;ng 5.6.7/2011. Thị trường biến động c&oacute; điều chỉnh hợp l&yacute;.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GIỚI THIỆU V&Agrave; PHƯƠNG THỨC PHỤC VỤ</p><p> - Giao, nhận nh&iacute;m giống tại L&acirc;m Đồng hoặc giao h&agrave;ng tận nơi theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng - Đ&atilde; cung cấp nh&iacute;m giống cho Tuy&ecirc;n Quang, Bến Tre, Kh&aacute;nh Ho&agrave;,&hellip;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>- Nếu c&oacute; nhu cầu mua số lượng lớn, cần HỢP ĐỒNG KINH TẾ th&igrave; đặt tiền trước 2/3-3/4 số tiền theo g&iacute;a trị hợp dồng . </p><p>- Định kỳ 03-06 th&aacute;ng c&oacute; kỹ thuật vi&ecirc;n tới kiểm tra, hưỡng dẫn, tư vấn cụ thể kỹ thuật chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m; Thường xuy&ecirc;n tư vấn qua điện thoại bất cứ l&uacute;c n&agrave;o trong ng&agrave;y&hellip; CH&Uacute; &Yacute;: Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i khuy&ecirc;n c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mua nh&iacute;m giống : Kh&ocirc;ng n&ecirc;n mua loại nhim từ 10kg trở l&ecirc;n,c&oacute; thể đ&oacute; l&agrave; nh&iacute;m v&ocirc; sinh . Xin cảm ơn !&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> + Kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m: Từ năm 2005;&nbsp;&nbsp; </p><p>+ C&oacute; c&aacute;c T&agrave;i liệu ch&iacute;nh thức về chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m qua kinh nghiệm của c&aacute;c cơ sở &amp; thưc tế tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Đến với CƠ SỞ &ldquo;NH&Iacute;M NGUYỄN B&Eacute;&rdquo; ch&uacute;ng t&ocirc;i, kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p> - H&Atilde;Y ĐẾN VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I: CƠ SỞ &ldquo;NH&Iacute;M &rdquo; LI&Ecirc;N HỆ: 0633.847.478 &ndash; 0919.195.720 <br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyển Bé
- Địa chỉ: Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0919195720: FaX ::: FaX
- email: invailable_ladboy@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top