Bán Nhím giống ,sinh sản, thương phẩm

0986289368

Lữ khách
#1
<div class="postrow has_after_content"><h2 class="title icon"><img title="Thumbs down" alt="Thumbs down" src="http://agriviet.com/home/images/icons/icon13.png" border="0" /> Nh&iacute;m giống, Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh, Nh&iacute;m thương phẩm &ndash; Tại Đại Từ - Tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n </h2><div id="ad_thread_first_post_content"><!-- Include the Google Friend Connect javascript library. --><!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. --><div class="gadgets-gadget-container" id="div-6247737947823634483" style="visibility: hidden; width: 336px"><div id="gfc_iframe_2074023027_1_body"></div></div><!-- Render the gadget into a div. --></div><div class="content hasad"><div id="post_message_173423"><blockquote><font size="4"><font color="#008000"><font face="&amp;quot">Hiệp hội chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m Huyện Đại Từ - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n chuy&ecirc;n cung cấp nh&iacute;m thuần giống cho nhưng ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i để sinh sản:</font></font></font><font face="&amp;quot"><br /><font color="#000080"><br /><strong>- Người mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học, th&iacute;ch ứng với địa phương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nu&ocirc;i v&agrave; t&agrave;i liệu để tham khảo th&ecirc;m.</strong><br /><br /><strong>- Giao h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tận nh&agrave;</strong>. </font><font color="#000000">(điều kiện kh&aacute;ch h&agrave;ng phải tới thăm trại hoặc chuyển tiền cọc qua ng&acirc;n h&agrave;ng trước khi nhận h&agrave;ng)</font><em><u><font color="#000000"><br /></font></u></em><font color="#000080"><br /><strong>- Cung cấp nh&iacute;m giống ( hướng dẫn kỷ thuật nu&ocirc;i sinh sản)</strong></font></font><br /><strong><font color="#000080"><font face="&amp;quot">- Cung cấp nh&iacute;m thương phẩm chất lượng cao</font></font></strong><font face="&amp;quot"><br /><br /><font color="#008000">AI c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</font></font><br /><font size="5"><strong><font face="&amp;quot"><font color="#008000">Long Thắm</font><br />DD: 0977 163 107<br />ĐTB: 02803.824.112</font></strong></font><br /><em><u><font face="&amp;quot">Địa chỉ:</font></u></em><strong><font color="#008000"><font face="&amp;quot"> Đội 18&ndash; X&atilde; H&ugrave;ng Sơn &ndash; Huyện Đại Từ - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</font></font></strong><font face="&amp;quot"><br /><br /></font><br /><font color="#8b0000"><font face="&amp;quot">p/s: Nh&iacute;m sức khỏe tốt chất lượng, b&aacute;n cho người thiện tr&iacute;. Đến trực tiếp xem nh&iacute;m.thank!</font></font><br /><br /></blockquote></div></div></div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Long Thắm
- Địa chỉ: Đội 18 hùng sơn Đại từ thái nguyên
- Tel, Fax: ::: FaX 0977 163 107
- email: baongan892009@gmail.com
 

0986289368

Lữ khách
#2
Nhím giống, Nhím trưởng thành, Nhím thương phẩm – Tại Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên

Bán :Nhím giống, Nhím trưởng thành, Nhím thương phẩm
Tư vấn cách làm chuồng trại , kỹ thuật chăn nuôi
*Nhím giống 2 tháng tuổi giá 8 triệu/đôi
*Ai có nhu cầu xin liên hệ:
DĐ:0977 163 107
CĐ:02803.506.112
Email:luan02021985@gmail.com****thanks!