Bán Nhím Giống , Thịt siêu rẻ số lượng lớn

LamThao

Lữ khách
#1
<h1><strong><font color="#ff3333">Sắp Tết rồi mọi người muốn mua ji tặng bạn b&egrave; , gia đ&igrave;nh noị ngoại , anh em ???</font> </strong></h1><h1><strong>Rượu , Beer , B&aacute;nh Keo ??? .....<em>Nh&iacute;m ?</em> Tại sao kh&ocirc;ng&nbsp;</strong></h1><h1><u><strong>Với gi&aacute; th&agrave;nh Nh&iacute;m hiện nay mua 1 con Nh&iacute;m để gia đ&igrave;nh qu&acirc;y quần hay anh em tụ tập , hoặc họp lớp , tất ni&ecirc;n rất hợp l&yacute; v&agrave; chất lượng&nbsp;</strong></u></h1><h1><em><strong>Cũng c&oacute; thể mua giống về nu&ocirc;i , v&iacute; gi&aacute; giống rẻ kh&ocirc;ng tốn c&aacute;m . C&aacute;c bạn n&ecirc;n nhớ chăn nu&ocirc;i l&uacute;c l&ecirc;n l&uacute;c xuống . c&oacute; ai ngờ chỉ mấy nẳm về trước n&ocirc;ng d&acirc;n thua lỗ , mất trắng v&igrave; lợn rẻ v&acirc;y m&agrave; 2 năm gần d&acirc;y người ta x&acirc;y được nh&agrave; cao , xe hơi chỉ v&igrave; lơn.....V&agrave; Nh&iacute;m cũng thế ......</strong></em></h1><h1><strong>Kh&ocirc;ng c&agrave;n fai n&oacute;i nhiều trại m&igrave;nh c&oacute; <font color="#333300"><em>cung cấp nh&iacute;m giống , thịt số lượng lớn gi&aacute; cả phải chăng...</em></font></strong></h1><h1><strong>Rất mong ACE ủng hộ</strong></h1><h1><font color="#cc3300"><strong>Li&ecirc;n H&ecirc; 01696063333&nbsp;</strong></font></h1><h1><font color="#cc3300"><strong>Trại nằm ỏ Th&ocirc;n Trại Mới B , Xa B&igrave;nh Kh&ecirc; , huyenn Đ&ocirc;ng Triều , tỉnh Quảng Ninh&nbsp;</strong></font></h1><h1><strong>Rất nhi&egrave;u ng từ xa ỏ Hưng Y&ecirc;n , Hải Ph&ograve;ng , Ninh B&igrave;nh , Nam Đinh. đ&eacute;n Trại nh&agrave; M&igrave;nh mua v&agrave; r&acirc;t h&agrave;i l&ograve;ng về&nbsp; chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả .</strong></h1><h1><font color="#0066ff"><em><strong>Ngo&agrave;i ra trại m&igrave;nh c&ograve;n chăn nu&ocirc;i th&ecirc;m Lợn ( quy m&ocirc; 100 n&aacute;i v&agrave; 500 thịt ) b&aacute;n giống</strong></em></font></h1><h1><font color="#0066ff"><em><strong>- Rằn thịt ( hổ ph&igrave; )</strong></em></font></h1><h1><font color="#0066ff"><em><strong>-Ch&oacute; PDS</strong></em></font></h1><h1><font color="#0066ff"><em><strong>- G&agrave; thịt ( s&oacute; lượng lớn )&nbsp;</strong></em></font></h1><h1><font color="#3333ff"><strong>- Ao C&aacute;</strong></font></h1><h1><font color="#3333ff"><strong>Mọi người tham khảo nếu c&oacute; cơ hội hợp t&aacute;c l&agrave;m ăn th&igrave; cũng gọi cho m&igrave;nh nh&eacute; ...Cảm ơn rất nhiều </strong></font><br /></h1>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lam Thao
- Địa chỉ: Thon Trại Mới B , Xã Bình Khe , Huyện Đông Triều
- Điện thoại: 0333598323 - Fax:
- email: thaolady_91@yahoo.com