Bán nhím giống và chia sẻ kinh nghiệm nuôi

  • Thread starter hp@
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

hp@

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hp@
- Địa chỉ: Hải Dương
- Tel, Fax: 0975166229 ::: FaX ::: FaX
- Email: vanhiep.bui@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 9pt; color: #1e3672; font-family: Verdana">Trước khi quyết định nu&ocirc;i Nh&iacute;m t&ocirc;i nghĩ đ&oacute; l&agrave; một th&uacute; vui, một sự đam m&ecirc;. Nhưng thực sự n&oacute; mang lại một khoản thu nhập lớn hơn so với thu nhập của t&ocirc;i hiện tại. Hiện trang trại c&oacute; khả năng cung cấp Nh&iacute;m giống (Nh&iacute;m mang bầu, nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh, nh&iacute;m mới t&aacute;ch mẹ, . . .) v&agrave; chia sẻ kinh nghiệm c&ugrave;ng qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. Xin li&ecirc;n hệ sđt 0975.166.229</span></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top