ban nhim ,lơn rưng,chôn nhung đen

  • Thread starter nguyên thi câm
  • Ngày gửi
N

nguyên thi câm

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyên thi câm
- Địa chỉ: thôn miêu gô -xa ngoc thanh -thi xa phuc yên-tinh vinh phuc
- Tel, Fax: ::: 0974004686-02116516368
- email: chăn nuôitk
================================

<p><strong><font size="4">cơ sở chăn nu&ocirc;i động vật hoang d&atilde; </font><font size="6">cẩm minh:</font></strong></p><p><strong><font size="4">b&aacute;n nh&iacute;m ,lợn rừng,chồn nhung đen thịt v&agrave; gi&ocirc;ng </font></strong></p><p><strong><font size="4">tư vấn tại nh&agrave; kỹ thuật chăn nu&ocirc;i tại nh&agrave;</font></strong></p><p><strong><font size="4">li&ecirc;n hệ:nguyến thị cẩm -th&ocirc;n miếu gỗ x&atilde; ngọc thanh thị x&atilde; phuc y&ecirc;n tỉnh vĩnh ph&uacute;c</font></strong></p><p><strong><font size="4">đt:02116516368-0974004686</font></strong></p><p><strong><font size="4" /></strong></p>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyên thi câm
- Địa chỉ: thôn miêu gô -xa ngoc thanh -thi xa phuc yên-tinh vinh phuc
- Tel, Fax: ::: 0974004686-02116516368
- email: chăn nuôitk
================================

<p><strong><font size="4">cơ sở chăn nu&ocirc;i động vật hoang d&atilde; </font><font size="6">cẩm minh:</font></strong></p><p><strong><font size="4">b&aacute;n nh&iacute;m ,lợn rừng,chồn nhung đen thịt v&agrave; gi&ocirc;ng </font></strong></p><p><strong><font size="4">tư vấn tại nh&agrave; kỹ thuật chăn nu&ocirc;i tại nh&agrave;</font></strong></p><p><strong><font size="4">li&ecirc;n hệ:nguyến thị cẩm -th&ocirc;n miếu gỗ x&atilde; ngọc thanh thị x&atilde; phuc y&ecirc;n tỉnh vĩnh ph&uacute;c</font></strong></p><p><strong><font size="4">đt:02116516368-0974004686</font></strong></p><p><strong><font size="4" /></strong></p>
 


Back
Top