bán nhộng và con bọ đen sâu gạo (sâu superworm)

  • Thread starter Nguyễn tùng
  • Ngày gửi
N

Nguyễn tùng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn tùng
- Địa chỉ: số nhà 3, ngõ 163, đường Dương Tự Minh, Thành phố Thái Nguyên (khu tập thể nhà máy sứ thuộc tổ 10, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên)
- Tel, Fax: 0936788995 ::: FaX
- email: vodanh1701@gmail.com
================================

<span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">Ch&agrave;o c&aacute;c c&ocirc; c&aacute;c b&aacute;c, c&aacute;c anh c&aacute;c chị, v&agrave; to&agrave;n thể mọi người trong v&agrave; ngo&agrave;i diễn đ&agrave;n.<br />Hiện nay, em đang c&oacute; nhộng v&agrave; bọ đen của s&acirc;u gạo (hay s&acirc;u superworm), Một th&aacute;ng c&oacute; thể cung cấp từ 100 đến 200 con nhộng hoặc bọ, c&oacute; thể nhiều hơn. C&aacute;c c&ocirc; c&aacute;c ch&uacute;, c&aacute;c anh c&aacute;c chị v&agrave; c&aacute;c bạn, ai c&oacute; nhu cầu muốn mua xin li&ecirc;n hệ qua số điện thoại 093.678.89.95<br />Ưu ti&ecirc;n tất cả những bạn n&agrave;o c&oacute; thể đến lấy h&agrave;ng trực tiếp tại Th&agrave;nh phố Th&aacute;i Nguy&ecirc;n. Đối với c&aacute;c những người ở xa, chỉ cần đến bến xe kh&aacute;ch Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, gọi điện m&igrave;nh sẽ đến đ&oacute;n. Nếu ở qua trưa, mong sẽ được mời bạn d&ugrave;ng bữa với gia đ&igrave;nh, c&ograve;n nếu ở qua xa phải đi qua đ&ecirc;m, m&igrave;nh sẽ t&igrave;m chỗ ở với gi&aacute; cả hợp l&yacute; gi&uacute;p mọi người.<br />Đặc biệt, với những bạn trong b&aacute;n k&iacute;nh 100km, nếu mua h&agrave;ng với số lượng hợp l&yacute;, m&igrave;nh sẽ mang h&agrave;ng tận nơi v&agrave; hướng dẫn c&aacute;ch nu&ocirc;i cụ thể.<br />Với những bạn ở xa hơn, trong điều kiện cho ph&eacute;p, nếu c&oacute; thể m&igrave;nh cũng cố gắng mang h&agrave;ng giao cho mọi người.<br />Gi&aacute; l&agrave; 10.000đồng/1nhộng hoặc 1 bọ. Gi&aacute; tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi t&ugrave;y v&agrave;o số lượng mua.<br />Xin c&aacute;m ơn mọi người đ&atilde; xem tin, mong được sự ủng hộ của tất cả.<br /><br />Lưu &yacute;: Phương ch&acirc;m của m&igrave;nh l&agrave; <strong><em>&quot;gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng đạt được điều cần từ sản phẩm&quot;.</em></strong> Bởi vậy, nếu bắt buộc phải gửi h&agrave;ng qua phương tiện vận chuyển (như th&ocirc;ng qua &ocirc; t&ocirc;,...) th&igrave; bạn chỉ phải gửi tiền cước vận chuyển, sau đ&oacute; m&igrave;nh gửi h&agrave;ng qua phương tiện, bạn đến xem h&agrave;ng v&agrave; gửi tiền cho m&igrave;nh th&ocirc;ng qua phương tiện vận chuyển đ&oacute;.<br />M&igrave;nh biết c&oacute; rất nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; mua h&agrave;ng qua mạng, nhưng hầu như kh&ocirc;ng đạt được mong muốn v&agrave; nhiều khi phải chịu thiệt th&ograve;i m&agrave; kh&ocirc;ng biết l&agrave;m thế n&agrave;o (do xa qu&aacute;, hay số tiền kh&ocirc;ng nhiều,...), v&igrave; vậy khi gửi th&ocirc;ng tin n&agrave;y, m&igrave;nh chỉ c&oacute; nguyện vọng l&agrave; gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn đạt được mục đ&iacute;ch khi mua sản phẩm của m&igrave;nh.<br /><strong>Đặc biệt khi mua h&agrave;ng v&agrave; nu&ocirc;i theo đ&uacute;ng c&aacute;ch của m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng thấy s&acirc;u con, m&igrave;nh xin ho&agrave;n trả tiền v&agrave; chịu mọi ph&iacute; tổn trong giao dịch giữa m&igrave;nh v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</strong><br />Ch&uacute;c mọi người sớm c&oacute; những ch&uacute; s&acirc;u superworm b&eacute;o tốt.<p>&nbsp;</p></span>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top