Bán, phân phối tấm trao đổi nhiệt - Tấm làm mát chuồng trại

  • Thread starter vivian7777
  • Ngày gửi
V

vivian7777

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty cổ phần Linh Phong
- Địa chỉ: 413/25 Lê Văn Quới - Binh Trị Đông A - Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0936998386 ::: FaX 08 39512646
- email: tuhaison@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">C&ocirc;ng ty cổ phần Linh Phong l&agrave; c&ocirc;ng ty duy nhất tại Việt Nam sản xuất tấm giấy trao đổi nhiệt.&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #024579">T</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black">ấm l&agrave;m m&aacute;t (tấm trao đổi nhiệt) được cấu th&agrave;nh bởi loại giấy Cellulose đặc biệt v&agrave; c&oacute; sức thẩm thấu nước cao với c&aacute;c r&atilde;nh vật l&yacute; li&ecirc;n kết đan xen lại với nhau tạo th&agrave;nh một g&oacute;c cắt hợp l&yacute;, nh&igrave;n bề ngo&agrave;i tr&ocirc;ng gần giống với cấu tr&uacute;c dạng tổ ong. Thiết kế đặc biệt n&agrave;y nhằm tạo ra diện t&iacute;ch bề mặt lớn trong c&ugrave;ng một thể t&iacute;ch kh&ocirc;ng gian, l&agrave;m tăng khả năng tiếp x&uacute;c, cọ s&aacute;t v&agrave; va đập giữa d&ograve;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; chảy dối với bề mặt nhăn của tấm giấy thấm ẩm. Tr&ecirc;n bề mặt của tấm giấy h&igrave;nh th&agrave;nh l&ecirc;n c&aacute;c m&agrave;ng nước bao phủ, khi c&oacute; luồng kh&ocirc;ng kh&iacute; đi qua tại đ&acirc;y xảy ra qu&aacute; tr&igrave;nh bay hơi nước v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute;, đồng thời c&oacute; sự thay đổi cả về nhiệt độ v&agrave; độ ẩm n&ecirc;n người ta gọi qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh trao đổi nhiệt ẩm.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black"><br /> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black">1. Khả năng cung ứng: C&oacute; sẵn&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black"><br /> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black">2. Thời gian giao h&agrave;ng: Theo y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black"><br /> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black">3. Ứng dụng của sản phẩm: Nh&agrave; xưởng sản xuất h&agrave;ng dệt may, giầy d&eacute;p, bao b&igrave;, cơ kh&iacute;, ...v&agrave; trang trại chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm, trồng hoa, c&acirc;y cảnh, ...&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết mang đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm tốt nhất, gi&aacute; cả cạnh tranh v&agrave; thời gian giao h&agrave;ng sớm nhất.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">Mọi th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ:&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">Mr TỪ HẢI SƠN - Phụ Tr&aacute;ch kinh doanh</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">Mobi: 0936 998 386</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">Email:tuhaison@gmail.com</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN LINH PHONG</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">413/25 L&ecirc; Văn Quới - B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng A - Hồ Ch&iacute; Minh</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">Điện thoại: 08 39512646</span></p>
 

Top