BÁN PHÂN TRÙN QUẾ

  • Thread starter duchue
  • Ngày gửi
D

duchue

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH SX-TM&DV HẢI ĐỨC
- Địa chỉ: 05 MÊ LINH -ĐÀ LẠT-LÂM ĐỒNG
- Tel, Fax: 0989 720 830 ::: FaX
- email: RATHUE308@YAHOO.COM
================================

<strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PH&Acirc;N TR&Ugrave;N QUẾ<br /></font></strong><font face="\&quot;Times"><font face="\&quot;Times" /></font><font face="\&quot;Times"><font face="\&quot;Times"><font face="\&quot;Times">-<strong>Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</strong><strong> </strong><font size="3">l&agrave; một loại ph&acirc;n hữu cơ 100%, được tạo th&agrave;nh từ ph&acirc;n tr&ugrave;n nguy&ecirc;n chất,l&agrave; loại ph&acirc;n thi&ecirc;n nhi&ecirc;n gi&agrave;u dinh dưỡng nhất m&agrave; con người từng biết đến</font>.<br /></font><font face="\&quot;Times">-<strong>Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</strong><strong> </strong><font size="3">l&agrave; loại ph&acirc;n b&oacute;n thi&ecirc;n nhi&ecirc;n gi&agrave;u dinh dưỡng c&oacute; t&aacute;c dụng k&iacute;ch th&iacute;ch sự tăng trưởng của c&acirc;y trồng. Kh&ocirc;ng giống như ph&acirc;n chuồng, ph&acirc;n tr&ugrave;n được hấp thu ngay một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng &nbsp;bởi c&acirc;y trồng. Ph&acirc;n tr&ugrave;n kh&ocirc;ng chỉ k&iacute;ch th&iacute;ch tăng trưởng c&acirc;y trồng m&agrave; c&ograve;n tăng khả năng duy tr&igrave; giữ nước trong đất v&agrave; thậm ch&iacute; c&ograve;n c&oacute; thể ngăn ngừa c&aacute;c bệnh về rễ.<br /></font></font><font face="\&quot;Times">-<strong>Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</strong><strong> </strong><font size="3">chứa một sinh vật c&oacute; hoạt t&iacute;nh cao như&nbsp; vi khuẩn, nấm mốc. đặc biệt l&agrave; hệ vi khuẩn cố định đạm tự do (Azotobacter), vi khuẩn ph&acirc;n giải l&acirc;n, ph&acirc;n giải celluose v&agrave; chất x&uacute;c t&aacute;c sinh học. V&igrave; thế hoạt động của c&aacute;c vi sinh vật lại tiếp tục ph&aacute;t triển trong đất.<br /></font></font><font face="\&quot;Times">-<strong>Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</strong><strong> </strong><font size="3">gi&agrave;u những chất dinh dưỡng h&ograve;a tan trong nước v&agrave; chứa đựng hơn 50% chất m&ugrave;n được t&igrave;m thấy trong lớp đất mặt. Kh&ocirc;ng như ph&acirc;n động vật, ph&acirc;n tr&ugrave;n c&oacute; thể được c&acirc;y trồng sử dụng ngay.<br /></font></font><font face="\&quot;Times">-<strong>Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</strong><strong> </strong><font size="3">cung cấp c&aacute;c chất kho&aacute;ng cần thiết cho sự ph&aacute;t triển của c&acirc;y trồng như đạm, l&acirc;n, kali, canxi, magic. N&oacute; cũng chứa mangan, đồng, kẽm, coban, borat, sắt.. Sự hữu dụng nhất l&agrave; c&aacute;c chất n&agrave;y c&oacute; thể được c&acirc;y hấp thu ngay.kh&ocirc;ng như những ph&acirc;n hữu cơ kh&aacute;c phải được ph&acirc;n hủy trong đất trước khi c&acirc;y trồng hấp thụ.Sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ rủi ro ,ch&aacute;y c&acirc;y n&agrave;o xẩy ra khi b&oacute;n ph&acirc;n tr&ugrave;n quế.<br /></font></font><font face="\&quot;Times">-<font size="3">Chất m&ugrave;n trong ph&acirc;n loại trừ được những độc tố, nấm hại v&agrave; vi khuẩn c&oacute;</font><strong> </strong><font size="3">hại trong đất,n&ecirc;n n&oacute; c&oacute; thể đẩy l&ugrave;i những bệnh của c&acirc;y trồng. Do vậy</font><strong>, </strong><strong>ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</strong><strong> </strong><font size="3">hạn chế khả năng g&acirc;y hại cho c&acirc;y trồng</font><strong>.<br /></strong></font><font face="\&quot;Times">-<strong>Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</strong><strong> </strong><font size="3">c&oacute; khả năng cố định c&aacute;c kim loại nặng trong chất thải hữu cơ. Điều n&agrave;y ngăn ngừa c&acirc;y trồng hấp thu nhiều phức hợp kho&aacute;ng hơn nhu cầu của ch&uacute;ng. <br /></font></font><font face="\&quot;Times">-<strong>Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</strong><strong> </strong><font size="3">c&oacute; nồng độ PH=7 n&ecirc;n n&oacute; hoặt động như một r&agrave;o cản, gi&uacute;p c&acirc;y ph&aacute;t triển trong đất ở độ pH qu&aacute; cao hay qu&aacute; thấp</font><strong>.<br /></strong></font><font face="\&quot;Times">-<font size="3">Acid Humid trong</font><strong> </strong><strong>ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</strong><strong>, </strong><font size="3">k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển của c&acirc;y trồng, thậm ch&iacute; ngay cả nồng độ thấp. Trong ph&acirc;n tr&ugrave;n, Acid Humid ở trạng th&aacute;i m&agrave; c&acirc;y trồng c&oacute; thể hấp thu dễ d&agrave;ng nhất. Acid Humid cũng k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển của vi khuẩn trong đất.<br /></font></font><font face="\&quot;Times">-<strong>Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</strong><font size="3"> tăng khả năng giữ nước của đất v&igrave; ph&acirc;n tr&ugrave;n c&oacute; dạng h&igrave;nh khối ,n&oacute; l&agrave; những cụm kho&aacute;ng chất kết hợp theo c&aacute;ch m&agrave; ch&uacute;ng c&oacute; thể để chống sự x&oacute;i m&ograve;n v&agrave; sự va chạm cũng như khả năng giứ nước, g&oacute;p phần l&agrave;m cho đất tơi xốp v&agrave; giữ ẩm được l&acirc;u.<br /></font></font><font face="\&quot;Times">-<strong>Ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</strong><strong> </strong><font size="3">l&agrave;m giảm h&agrave;m lượng dạng Acid carbon trong đất v&agrave; gia tăng nồng độ Nito trong một trạng th&aacute;i c&acirc;y trồng c&oacute; thể hấp thụ được</font><strong>.<br /></strong></font><font face="\&quot;Times">-<font size="3"><strong>&nbsp;IAA</strong>(Indol Acetic Acid)c&oacute; trong</font><strong> </strong><strong>ph&acirc;n tr&ugrave;n quế</strong><strong> </strong><font size="3">l&agrave; một trong những chất k&iacute;ch th&iacute;ch hữu hiệu gi&uacute;p c&acirc;y trồng ph&aacute;t triển tốt.<br /></font></font><strong><p><font face="\&quot;Times" size="3"><strong><font size="3"><font face="\&quot;Times"><u>C&Aacute;CH SỬ DỤNG PH&Acirc;N TR&Ugrave;N QUẾ</u>:<br /></font></font></strong><strong><font face="\&quot;Times" size="3" /><font face="\&quot;Times" size="3"><font face="\&quot;Times"><font size="3"><img height="1" alt="\&quot;*\&quot;" src="http://agriviet.com/&quot;file:///C:/DOCUME~1/home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif/&quot;" width="1" border="0" /></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><strong><u>Cho sự nẩy mầm</u> :</strong>D&ugrave;ng 20-30% ph&acirc;n tr&ugrave;n trộn với đất ,xem như một hỗn hợp nẩy mầm tốt nhất đảm bảo cho c&acirc;y ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng trong 3 th&aacute;ng m&agrave; kh&ocirc;ng cần bất cứ thức ăn n&agrave;o kh&aacute;c .C&oacute; khả năng l&agrave;m tăng tỷ lệ nẩy mầm của hạt ,gi&uacute;p c&acirc;y con ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; c&oacute; tỷ lệ sống cao<strong>.<br /></strong></font></font><font face="\&quot;Times"><font size="3"><img height="1" alt="\&quot;*\&quot;" src="http://agriviet.com/&quot;file:///C:/DOCUME~1/home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif/&quot;" width="1" border="0" /></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><strong><u>Như l&agrave; chất điều h&ograve;a chất</u>:</strong>Nếu bạn bỏ ph&acirc;n tr&ugrave;n v&agrave; tưới nước thường xuy&ecirc;n v&agrave;o một v&ugrave;ng đất cằn c&otilde;i đ&atilde; được cuốc l&ecirc;n ,th&igrave; lớp đất n&agrave;y sẽ cải tạo đ&aacute;ng kể (3 000 &ndash; 3500kg/ha).<br /></font></font><font face="\&quot;Times"><font size="3"><img height="1" alt="\&quot;*\&quot;" src="http://agriviet.com/&quot;file:///C:/DOCUME~1/home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif/&quot;" width="1" border="0" /></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><strong><u>Như l&agrave; ph&acirc;n b&oacute;n</u>:</strong>Bỏ ph&acirc;n tr&ugrave;n trực tiếp quanh gốc c&acirc;y (kh&ocirc;ng g&acirc;y hư hại c&acirc;y nếu d&ugrave;ng nhiều)b&oacute;n l&oacute;t cho c&acirc;y ,rau,quả c&aacute;c loại sẽ tạo ra một loại thực phẩm hảo hạng v&agrave; đạt năng suất cao.<strong><br /></strong></font></font><font face="\&quot;Times"><font size="3"><img height="1" alt="\&quot;*\&quot;" src="http://agriviet.com/&quot;file:///C:/DOCUME~1/home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif/&quot;" width="1" border="0" /></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><strong><u>Như chất ph&acirc;n b&oacute;n lỏng</u> :</strong>C&oacute; thể pha trộn nước theo tỷ lệ 1/5,hỗn hợp chất lỏng n&agrave;y c&oacute; thể sử dụng như một loại ph&acirc;n b&oacute;n hảo hạng v&agrave; c&oacute; khả năng kiểm so&aacute;t s&acirc;u bọ khi phun trực tiếp v&agrave;o th&acirc;n,l&aacute; .<br /></font></font><font face="\&quot;Times"><font size="3"><img height="1" alt="\&quot;*\&quot;" src="http://agriviet.com/&quot;file:///C:/DOCUME~1/home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif/&quot;" width="1" border="0" /></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><strong><u>Như l&agrave; nh&agrave; cải tạo đất</u> :</strong>V&igrave; ph&acirc;n tr&ugrave;n chứa đựng h&agrave;ng ng&agrave;n k&eacute;n tr&ugrave;n/kg n&ecirc;n khi ta b&oacute;n ph&acirc;n tr&ugrave;n v&agrave;o đất ,gặp điều kiện thuận lợi ,k&eacute;n tr&ugrave;n sẽ nở ra v&agrave; sinh sống tr&ecirc;n ch&iacute;nh mảnh đất canh t&aacute;c của ch&uacute;ng ta &ndash; m&agrave; ch&uacute;ng ta ai cũng biết nơi n&agrave;o c&oacute; tr&ugrave;n sinh sống th&igrave; nơi đ&oacute; đất lu&ocirc;n m&agrave;u mỡ v&agrave; tơi xốp.<strong><br /></strong></font></font><strong><p><font face="\&quot;Times" size="3"><strong><font face="\&quot;Times" size="3" /><font face="\&quot;Times" size="3"><p><strong><font size="3"><font face="\&quot;Times"><u>LIỀU SỬ DỤNG</u>:<br /></font></font></strong><font face="\&quot;Times"><font size="3"><img height="1" alt="\&quot;*\&quot;" src="http://agriviet.com/&quot;file:///C:/DOCUME~1/home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif/&quot;" width="1" border="0" /></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><strong>C&acirc;y kiểng:</strong>T&ugrave;y theo nhu cầu của c&acirc;y.<strong><br /></strong></font></font><font face="\&quot;Times"><font size="3"><img height="1" alt="\&quot;*\&quot;" src="http://agriviet.com/&quot;file:///C:/DOCUME~1/home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif/&quot;" width="1" border="0" /></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><strong>Rau:</strong>B&oacute;n l&oacute;t:250-300kg/1000m2<strong><br /></strong></font></font><font face="\&quot;Times"><font size="3"><img height="1" alt="\&quot;*\&quot;" src="http://agriviet.com/&quot;file:///C:/DOCUME~1/home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif/&quot;" width="1" border="0" /></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><strong>C&acirc;y ăn tr&aacute;i:</strong>B&oacute;n 0,5-1kg/c&acirc;y .B&oacute;n 1-2 lần/năm ,t&ugrave;y v&agrave;o tuổi của c&acirc;y<strong>.<br /></strong></font></font><font face="\&quot;Times"><font size="3"><img height="1" alt="\&quot;*\&quot;" src="http://agriviet.com/&quot;file:///C:/DOCUME~1/home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif/&quot;" width="1" border="0" /></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><strong>C&acirc;y ti&ecirc;u: </strong>B&oacute;n 1-2kg/nọc ti&ecirc;u ,b&oacute;n 1-2 lần/năm</font></font></p><p><font face="\&quot;Times" size="3"><strong><em><font size="3"><font face="\&quot;Times">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;TR&Ugrave;N QUẾ,NGƯỜI BẠN ĐỒNG&nbsp; H&Agrave;NH&nbsp; CỦA&nbsp;NH&Agrave; N&Ocirc;NG&rdquo;<br /></font></font></em></strong></font></p></font></strong></font></p></strong></font></strong></font></p></strong></font></font>
 
1 sản phẩm chất lượng với nhiều chức năng : rãi phân, pha thuốc trừ sâu , hái cà phê...... Một người bạn đồng hành cùng các nhà sản xuất và buôn bán phân bón . Mong được đồng hành cùng công ty Hải Đức trên con đường phục vụ nhà nông http://thamcuonghelmet.com.vn
Chi phí logo miễn phí và giao hàng tận nơi 24/24 . Mong được đồng hành !
Chúc sản phẩm của bạn ngày càng được tín nhiệm . Thân chào!
 
"1 sản phẩm chất lượng với nhiều chức năng : rãi phân, pha thuốc trừ sâu , hái cà phê...... " như vậy là seo vậy có thể nói rõ hơn không?
thank you very much !
mình cũng chúc bạn thành công .
hy vọng se có sự hợp tác thành công !
:mad: 0989 720 830 :mad:
 
"1 sản phẩm chất lượng với nhiều chức năng : rãi phân, pha thuốc trừ sâu , hái cà phê...... " như vậy là seo vậy có thể nói rõ hơn không?
thank you very much !
mình cũng chúc bạn thành công .
hy vọng se có sự hợp tác thành công !
:mad: 0989 720 830 :mad:
Hì :bang:Có gì đâu định reply mail cho thêm chút thâm tình:eek: . Thế bác kinh doanh phân bón vật tư nông nghiệp àh . Định mời bác kinh doanh mà xem lại bác ở cao nguyên cũng khó...hehe không sao vui là chính:mad: .
Ủng hộ bác 1 phiếu nè ,Nhớ bán hết hàng nhe:huh:
 
ah phân thì mình mới sản xuất thôi ,mình tận dụng các phế phẩm nông nghiệp và các chất thải để làm thôi.để làm sạch môi trường mà.MÔI TRƯỜNG LÀ SỰ SÔNG CỦA NHÂN LOẠI.BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ BẢO VỆ CHÍNH CUỘC SỐNG CỦA BẠN. Đó là khẩu hiệu của minh ,Vì mình là kỹ sư môi trường mà.Môi trường là ngành chính của mình.nếu có nhu cầu j vè môi trường thì alo cho mình nhé.
Thế bác kinh doanh thế nào cùng tốt đẹp cả chứ.Chúc bác thành công
 
ah phân thì mình mới sản xuất thôi ,mình tận dụng các phế phẩm nông nghiệp và các chất thải để làm thôi.để làm sạch môi trường mà.MÔI TRƯỜNG LÀ SỰ SÔNG CỦA NHÂN LOẠI.BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ BẢO VỆ CHÍNH CUỘC SỐNG CỦA BẠN. Đó là khẩu hiệu của minh ,Vì mình là kỹ sư môi trường mà.Môi trường là ngành chính của mình.nếu có nhu cầu j vè môi trường thì alo cho mình nhé.
Thế bác kinh doanh thế nào cùng tốt đẹp cả chứ.Chúc bác thành công
Chào bác ! Công việc kinh doanh thế nào rồi?
Bên mình mới có sản phẩm này bác xem hộ có thích hợp ở chổ bác hok

E80.9962188_1_1.jpg

3L0.9962192_1_1.jpgChúc bác luôn khỏe và làm ăn phát đạt:D
 
Last edited by a moderator:
Back
Top