Bán than bùn thô hoặc đã qua sơ chế!

levuong79

Nhanong.Com
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Cổ Phần Đất Mới
- Địa chỉ: Tân Phú - Đồng Nai
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p><font size="2">C&ocirc;ng ty Cổ phần Đất Mới gửi lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất đến qu&yacute; C&ocirc;ng ty. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hoạt động tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực, lĩnh vực khai th&aacute;c v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n&nbsp;l&agrave; một thế mạnh. Với khả năng cung cấp mỗi tuần tr&ecirc;n 500 tấn b&ugrave;n trấp (than b&ugrave;n) đ&atilde; qua xử l&iacute; (xay nhuyễn v&agrave; đ&oacute;ng bao)với h&agrave;m lượng hữu cơn lớn hơn 25%, axit Humic lớn hơn 3%. Qu&yacute; C&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Kỹ sư L&ecirc; Vượng, Đt: 0918409596. Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o v&agrave; mong chờ hợp t&aacute;c! </font></p>
 


pktuan

Thành viên mới
chào anh, anh có thể cho mình biết thêm thông tin về ẩm độ và trữ lượng được không. xin cám ơn anh. chúc anh đắ hàng.
 


Top