BÁN THỊT HEO RỪNG DỊP LỄ TẾT

  • Thread starter phanphongthinh
  • Ngày gửi
P

phanphongthinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHONG THỊNH
- Địa chỉ: XUÂN THỚI THƯỢNG_ HÓC MÔN_TPHCM
- Tel, Fax: ::: FaX 0933651018
- email: PHAMTUYEN181@GMAIL.COM
================================

<strong><font color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRẠI HEO TH&Agrave;NH T&Iacute;N_XU&Acirc;N THỚI THƯỢNG _H&Oacute;C M&Ocirc;N_TPHCM<br /></font><font color="#ff0000">ĐỂ PHỤC VỤ NHU CẦU THƯỞNG THỨC HEO RỪNG TRONG DỊP NOEL V&Agrave; TẾ DƯƠNG LỊCH CŨNG NHƯ TẾT NGUY&Ecirc;N Đ&Aacute;N CỦA B&Agrave; CON C&Ocirc; B&Aacute;C TRONG TP HCM.</font></strong><br /><br /><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"><font size="3">Hiện tại m&igrave;nh c&oacute; nhận cung cấp thịt heo rừng cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, l&agrave;ng nướng .... V&agrave; để g&oacute;p phần đưa thịt heo rừng đến gần với b&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c hơn, hiện nay m&igrave;nh c&oacute; dịch vụ giao thịt heo rừng tận nơi.<br /><br />-M&igrave;nh xin được v&agrave;o thẳng vấn đề. Đối với những bạn,anh/chị n&agrave;o đ&atilde; ăn heo rừng th&igrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng cần phải n&oacute;i th&ecirc;m, chất lượng thịt l&agrave; tr&ecirc;n cả tuyệt vời,c&oacute; đặc t&iacute;nh &iacute;t mỡ, thịt săn chắc, thơm ngon, c&oacute; gi&aacute; trị về dinh dưỡng cao...</font></font></font></strong><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"><font size="3">-Hiện tại b&ecirc;n m&igrave;nh cũng nhận giao nguy&ecirc;n con cho c&aacute;c bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu tiệc t&ugrave;ng....</font></font></font></strong><br /><div align="center"><div align="center"><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"><font size="3">-B&ecirc;n m&igrave;nh cũng hợp t&aacute;c với những bạn n&agrave;o đ&atilde; c&oacute; mối giao nh&agrave; h&agrave;ng, l&agrave;ng nướng, qu&aacute;n nhậu... Gi&aacute; cực tốt !</font></font></font></strong><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"><font size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ : 0933651018</font></font></font></strong></div></div><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"><strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"><font size="3">v&igrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; gh&eacute; qua topic của m&igrave;nh, v&agrave; nếu đ&atilde; gh&eacute; qua th&igrave; thử mua d&ugrave;m v&agrave;i k&iacute; ăn chơi nha bạn n&agrave;o ko mua th&igrave; up d&ugrave;m cũng đc . Nhậu với thịt heo rừng l&agrave; 1 kho&aacute;i sự ở đời....</font></font></font></strong></font></font></strong><font color="#ff0000"><font face="Arial"> <div align="center"><div align="center"><font color="#000000"><font face="Arial"><font color="#ff0000">ĐẶC BIỆT:M&Igrave;NH ĐANG NHẬN CUNG CẤP THỊT HEO RỪNG RẶC CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG VỚI H&Igrave;NH THỨC SỈ V&Agrave; LẺ.ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NGU&Ocirc;N H&Agrave;NG ỔN ĐỊNH L&Acirc;U D&Agrave;I.M&Igrave;NH MONG ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C L&Acirc;U D&Agrave;I VỚI C&Aacute;C BẠN.GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH V&Agrave; C&Oacute; NHIỀU ƯU Đ&Atilde;I VỚI KH&Aacute;CH H&Agrave;NG MUA SỐ LƯỢNG LỚN<br /></font></font></font><strong><font color="#2e8b57"><font face="Arial"><font size="3">Nếu bạn c&oacute; nhu cầu mua th&igrave; phone cho m&igrave;nh nha ! M&igrave;nh sẽ l&agrave;m vị&ecirc;c với bạn qua đt trước khi đi giao .</font></font></font></strong><strong><font color="#2e8b57"><font face="Arial"><font size="3">Mr Thịnh:0933651018</font></font></font></strong></div></div></font></font>
 

Đối tácTop