Ban thuoc thu y thuy san nhap tu Thai Lan, My...

  • Thread starter Nguyen Thi Thanh Tran
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Thi Thanh Tran
- Địa chỉ: 334/31 Dao Duy Anh, p9 qPhu Nhuan, Tp HCM
- Tel, Fax: 0839971857 ::: FaX 0839971857
- email: trantran030287@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n B&aacute;n c&aacute;c loại thuốc Thủy Sản nhập khẩu từ c&aacute;c c&ocirc;ng ty uy t&iacute;n Th&aacute;i Lan, Mỹ....đặc biệt d&agrave;nh cho T&ocirc;m, C&aacute;, Ếch...</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c sản phẩm đ&atilde; c&oacute; mặt l&acirc;u năm tr&ecirc;n thị trường Việt Nam với uy t&iacute;n chất lượng cao.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&aacute;ch h&agrave;ng đến với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ nhận được sự đ&oacute;n tiếp nồng nhiệt v&agrave; nhiều ưu đ&atilde;i hấp dẫn.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i khi bạn c&oacute; dự định mở đại l&yacute; hay c&oacute; nhu cầu sử dụng thuốc cho ao nu&ocirc;i của bạn.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn sự hợp t&aacute;c v&agrave; k&iacute;nh ch&uacute;c sức khỏe!</p><p>&nbsp;</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top