bán thủy sản tươi sống

  • Thread starter Võ xuân nam
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ xuân nam
- Địa chỉ: Nha Trang- Khánh Hòa
- Tel, Fax: 01223447171
- email: namgrobest@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><font face="Calibri" size="3">c&ocirc;ng ty TNHH SX PHUONG NAM</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><font face="Calibri" size="3">namgrobest@yahoo.com.vn </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><font face="Calibri" size="3">* Địa chỉ: Phuoc Long - BinhTan - Nha Trang - Khanh Hoa </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt"><font face="Calibri" size="3">* Nội dung: C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp ốc hương, tu h&agrave;i tươi sống,s&aacute;i s&ugrave;ng trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i&nbsp;với số lượng lớn.Rất mong được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng Qu&iacute; kh&aacute;ch. Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ Mr Nam số Dt: 01223447171 </font></p>
 
Back
Top